1011/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 17 februari 1995 (213/95), som följer:

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

1 §
Förutsättningar för husrannsakan

Om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader, får husrannsakan företas i byggnader, rum eller slutna kommunikationsmedel eller på slutna förvaringsställen för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brottet. Husrannsakan får företas också om det brott som misstanken gäller är spridning av våldsskildring, innehav av förfalskningsmaterial eller innehav av falska pengar, eller om omständigheter som anknyter till utdömande av samfundsbot utreds.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Genom denna lag upphävs 5 kap. 1 § 1 mom. lagen den 21 april 1995 om ändring av 3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen (745/95).

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.