1000/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 juli 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 42 f § kötthygienlagen av den 28 juni 1994 (511/94), 2 § 3 mom. lagen den 27 april 1990 om medicinsk behandling av djur (402/90) och 2, 3 och 12 §§ förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94),

av dessa lagrum 42 f § kötthygienlagen sådan den lyder i lag av den 31 december 1994 (1563/94) och 2 § 3 mom. lagen om medicinsk behandling av djur sådant det lyder i lag av den 8 december 1994 (1120/94), beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och köttvaror som är avsedda som livsmedel samt hindra spridningen av vissa djursjukdomar till landet vid import från länder som ligger utanför Europeiska gemenskapen (nedan tredje land).

I beslutet anges de villkor på vilka kött och köttvaror får importeras till Finland från tredje land.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) kött alla för livsmedel lämpliga delar av följande djur: som husdjur hållna nötkreatur, hovdjur, svin, får, getter, höns, kalkoner, gäss, ankor, pärlhöns, renar och kaniner samt frilevande vilt och hägnat vilt,

2) rött kött alla för livsmedel lämpliga delar av som husdjur hållna nötkreatur, hovdjur, svin, får och getter,

3) kött av fjäderfä alla för livsmedel lämpliga delar av höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss,

4) malet kött malet eller annars finfördelat kött,

5) kött i bitar köttbitar som väger mindre än 100 gram,

6) rå köttberedning en sådan otillredd köttvara som är helt eller delvis tillverkad av kött, malet kött eller kött i bitar och som har behandlats på annat sätt än en köttprodukt som avses i 7 punkten,

7) köttprodukt en sådan köttvara som har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning eller rökning eller genom att kombinera dessa metoder och vars snittyta inte längre har det färska köttets egenskaper. En köttprodukt kan even innehålla andra livsmedel än kött,

8) vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur köttextrakt, uppsmält djurfett avsett som livsmedel, fettgrevar, köttmjöl, svålpulver, saltat eller torkat blod, saltat eller torkat blodplasma samt rengjorda, antingen upphettade eller oupphettade magar, tarmar eller urinblåsor som är saltade eller torkade,

9) köttvara malet kött, kött i bitar, råa köttberedningar, köttprodukter och vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur,

10) anläggning ett slakteri, en kötthanteringsinrättning eller någon annan enhet där kött och köttvaror hanteras,

11) tredje land en stat utanför Europeiska gemenskapen,

12) exportland tredje land från vilket köttet eller köttvarorna importeras till Finland,

13) utrikestrafik flyg- och båttrafik mellan Finland och tredje land eller mellan Finland och någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, samt med

14) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission.

När det i detta beslut hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter skall med detta förstås vederbörande akt sådan den lyder vid detta besluts ikraftträdande jämte eventuella senare ändringar.

2 kap.

Import från Norge och Liechtenstein

3 §

Från Norge och Liechtenstein får kött och köttvaror importeras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 juni 1994 om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten och förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av kött och köttvaror mellan Finland och andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (600/94).

3 kap.

Import från andra tredje länder än Norge och Liechtenstein

4 §
Allmänna importvillkor

Endast sådant kött och sådana köttvaror får importeras som enligt kötthygienlagen och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den är tjänliga som livsmedel och som uppfyller kraven i detta beslut.

5 §
Importbegränsningar

Till landet får inte importeras kött eller köttvaror som härstammar från sådana djur som givits ämnen med tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan. Till landet får dock importeras kött och köttvaror från avelsdjur som under reproduktionsperioden har behandlats enligt rådets direktiv 88/299/EEG.

Till landet får inte heller importeras

1) kött från galtar eller kryptorchida svin,

2) blod,

3) malet kött,

4) kött från ben,

5) kött i bitar,

6) skallkött av nötkreatur,

7) fruset småvilt, oflått eller oplockat, som inte har urtagits, eller

8) storvilt som inte har flåtts och urtagits.

6 §
Rött kött

Rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) köttet uppfyller villkoren i det beslut av kommissionen som i bilaga 1 nämns för vart och ett importland,

2) köttet åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med det beslut av kommissionen som nämns i bilaga 1 samt av ett sundhetsintyg i enlighet med bilaga A till rådets direktiv 72/462/EEG,

3) Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuren har hanterats,

4) köttet från svin och hästar antingen har undersökts med avseende på trikiner med negativt resultat i enlighet med rådets direktiv 77/96/EEG eller har frysts i enlighet med direktivet i fråga, och

5) kött av nöt och svin åtföljs av intyg över att köttpartiet undersökts i ursprungsanläggningen enligt bilaga 2 i fråga om eventuell salmonellaförekomst med användning av ISO 6579, 1993 eller annan av Europeiska unionens råd godkänd metod. Resultatet av undersökningen skall ha varit negativt. Som bilaga 3 till detta beslut finns en mall för intyg av vilken framgår de uppgifter som skall upptas på ovan nämnda intyg.

Ett köttparti behöver dock inte åtföljas av intyg över utförd salmonellakontroll om köttpartiet enligt de dokument som åtföljer partiet är avsett att användas för tillverkning av produkter som skall upphettas till en temperatur av minst +70°C vid en köttberedningsanläggning som avses i kötthygienlagen.

7 §
Kött av fjäderfä

Kött av fjäderfä får importeras bara från de länder som anges i bilaga 4 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) köttet uppfyller villkoren i kommissionens beslut 94/984/EG,

2) köttet åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med mall A eller B i bilaga II till kommissionens beslut 94/984/EG så som föreskrivs i nämnda beslut samt av ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt,

3) den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuret har hanterats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 71/118/EEG och att kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt anläggningen, samt att

4) kött av höns, kalkon, pärlhöns, gås och anka åtföljs av intyg över att köttpartiet undersökts i ursprungsanläggningen enligt bilaga 2 i fråga om eventuell salmonellaförekomst med användning av ISO 6579, 1993 eller annan av Europeiska unionens råd godkänd metod. Resultatet av undersökningen skall ha varit negativt. Som bilaga 3 till detta beslut finns en mall för intyg av vilken framgår de uppgifter som skall upptas på ovan nämnda intyg.

8 §
Kött av hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin

Kött av vilt, ren och kanin får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) köttet åtföljs av ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt,

2) köttet från potentiella mellanvärdar för trikiner, såsom vildsvin och björn, åtföljs ytterligare av ett intyg över att köttet har undersökts med avseende på trikiner med negativt resultat i enlighet med rådets direktiv 77/96/EEG, och

3) den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuret har hanterats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 91/495/EEG vad gäller kött av hägnat vilt, ren och kanin och kraven i rådets direktiv 92/45/EEG vad gäller kött av frilevande vilt. Kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall ha godkänt anläggningen.

9 §
Råa köttberedningar

Råa köttberedningar av rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Råa köttberedningar av kött av fjäderfä får importeras bara från de länder som anges i bilaga 4 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) det röda kött som har använts som råvara härrör från en anläggning som kommissionen har godkänt och det kött av fjäderfä som har använts som råvara härrör från en anläggning som kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt,

2) råa köttberedningarna av rött kött åtföljs av ett sådant djurhälsointyg beträffande exportlandet som nämns i bilaga 1 samt av ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt,

3) råa köttberedningarna av kött av fjäderfä åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med mall A eller B i bilaga II till kommissionens beslut 94/984/EG så som bestäms i nämnda beslut samt av ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt, och

4) den anläggning som råa köttberedningarna härrör från till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 88/657/EEG och att kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt anläggningen.

Råa köttberedningar av köttet av hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga och bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (nedan avdelningen) har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

10 §
Köttprodukter

Köttprodukter av rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 6 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som köttråvaran i köttprodukterna härrör från,

2) köttprodukterna uppfyller de krav för exportlandets vidkommande som fastställs i kommissionens beslut 91/449/EEG. Köttprodukterna åtföljs av ett djurhälsointyg så som bestäms i nämnda beslut samt ett sundhetsintyg i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 72/462/EEG, och

3) den anläggning som köttprodukterna härrör från till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG och att kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt anläggningen.

Köttprodukter av annat kött än rött kött får importeras bara om avdelningen har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

11 §
Tarmar som används som livsmedel

Tarmar får importeras från alla länder.

Importvillkoren är att

1) tarmarna är rengjorda och antingen saltade eller torkade,

2) tarmarna uppfyller villkoren i kommissionens beslut 94/187/EG,

3) tarmarna åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med kommissionens beslut 94/187/EG samt ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt, och

4) den anläggning där tarmarna har behandlats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG och att kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt anläggningen.

12 §
Uppsmält djurfett

Uppsmält djurfett får importeras bara från de länder som anges i bilaga 7.

Ytterligare importvillkor är att

1) det förpackade fett som importeras är förpackat i förpackningar som inte har använts tidigare. Fettet kan också transporteras i behållare. Innan fettet flyttas över till transportbehållarna skall behållarna samt de pumpar och rör som används vid överflyttningen kontrolleras och deras renhet säkerställas. Fettet skall behandlas så, att det inte smutsas i något skede av behandlingen,

2) fettet åtföljs av ett sundhetsintyg som överensstämmer med en mall som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt, och

3) den anläggning där fettet har behandlats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG och att kommissionen eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har godkänt anläggningen.

13 §
Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom tarmar och fett

Vissa andra livsmedel som kan erhållas av djur, utom tarmar som används som livsmedel och uppsmält djurfett, får importeras bara om avdelningen har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

4 kap.

Övriga importvillkor

14 §
Import för eget bruk och försändelser till enskilda personer

Beslutets 4-13 §§ tillämpas inte på kött och köttvaror som en resenär för in i landet för eget bruk i ett parti om högst 1 kilogram från de länder som anges i bilaga 7 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Likaså tillämpas 4-13 §§ inte på kött och köttvaror som sänds till enskilda personer i Finland i ett parti om högst 1 kilogram i enlighet med bilaga 7.

Vidare kan avdelningen bevilja enskilda personer tillstånd att i ett parti om mer än 1 kilogram i enlighet med bilaga 5 för eget bruk importera kött av villebråd som de har fångat under jakt.

15 §
Import för proviantering i utrikestrafik

Beslutets 4-13 §§ tillämpas inte på kött och köttvaror som importeras för proviantering i utrikestrafik. Sådant kött får dock inte importeras för vars del importen förbjuds särskilt i ett beslut om skyddsåtgärder av Europeiska gemenskapernas kommission. De beslut om skyddsåtgärder som Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat uppräknas i bilaga 8.

Kött och köttvaror för proviantering i utrikestrafik skall lagras, behandlas och transporteras under tullens överinseende. Köttet och köttvarorna skall förvaras i ursprungsförpackningarna.

Varor som är avsedda för marknaden i Finland eller Europeiska gemenskapen skall förvaras skilt från varor som inte uppfyller villkoren i gemenskapslagstiftningen eller den finska lagstiftningen. Kött och köttvaror för proviantering i utrikestrafik får styckas, beredas och i övrigt hanteras eller dess förpackning öppnas annanstans än i fordon som går i utrikestrafik endast om länsveterinären har godkänt lokalen i fråga.

Avfall som uppkommer av köttet och köttvarorna skall förstöras i enlighet med avdelningens beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/94).

16 §
Import för ambassaders och internationella organisationers bruk

Beslutets 4-13 §§ tillämpas inte på kött och köttvaror som ambassader eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk från de länder som nämns i bilaga 7.

Kött och köttvaror som inte uppfyller kraven i 4-13 §§ skall användas i organisationens lokaler, och det avfall som uppkommer får inte användas som djurfoder. En ambassad eller organisation som utnyttjar rätten enligt denna paragraf att importera kött eller köttvaror skall avge en anmälan till länsveterinären om hur det avfall som uppkommer av köttet eller köttvarorna förstörs.

17 §
Transitering

Beslutets 4-13 §§ tillämpas inte på kött och köttvaror som transiteras genom Finland till tredje land eller till en annan medlemsstat inom Europeiska gemenskapen i ett fordon som har förseglats av tullen. Varan får lossas och omlastas i ett annat fordon under tullens överinseende. Före transiteringen skall importören förvissa sig om att mottagarlandet godkänner att partiet importeras. Det är dock inte tillåtet att transitera sådana varor till en annan medlemsstat som det enligt gemenskapslagstiftningen är förbjudet att importera till gemenskapen.

18 §
Import till tullager och friområde eller frilager

Beslutets 4-13 §§ tillämpas inte på kött och köttvaror som importeras till tullager eller friområde eller frilager. Kött och köttvaror får släppas ut på marknaden i Finland bara om de uppfyller villkoren i 4-13 §§. Köttet och köttvarorna skall förvaras i ursprungsförpackningen.

Varor som är avsedda för marknaden i Finland eller Europeiska gemenskapen skall förvaras skilt från varor som inte uppfyller villkoren i gemenskapslagstiftningen eller den finska lagstiftningen. Kött och köttvaror får överlåtas till de ändamål som nämns i 15-17 §§, förutsatt att de uppfyller villkoren i respektive paragraf.

Avfall som uppkommer av köttet och köttvarorna skall förstöras i enlighet med avdelningens beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/94).

5 kap.

Övriga bestämmelser

19 §
Importhandlingar

Utöver vad som i detta beslut föreskrivs om intyg och handlingar skall kött och köttvaror som importeras för annat än importörens eget bruk eller som sänds till enskilda personer åtföljas av en handling där ursprungslandet anges. Importören skall uppbevara alla de importhandlingar och intyg som föreskrivs i detta beslut minst två år från importen.

20 §
Gränskontroll

Angående gränskontrollen för kött och köttvaror som importeras från tredje land samt som transiteras genom Finland eller importeras till tullager och friområde eller frilager föreskrivs särskilt.

21 §
Förändringar i situationen beträffande djursjukdomar eller hälsan

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall de särskilda beslut om skyddsåtgärder som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av förändringar i exportlandets situation beträffande djursjukdomar eller hälsa följas.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

22 §
Ikraftträdande och övergångstider

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1995.

Tarmar får fram till den 2 februari 1996 importeras utan ett sådant djurhälsointyg som avses i 11 § 3 punkten, om tarmarna åtföljs av ett djurhälsointyg som överensstämmer med en mall som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt.

Rådets direktiv 72/462/EEG; EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28,
rådets direktiv 77/96/EEG; EGT nr L 26, 31.01.1977, s. 67,
rådets direktiv 91/494/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35,
rådets direktiv 91/495/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41,
rådets direktiv 92/45/EEG; EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35,
rådets direktiv 71/118/EEG, ändrad 92/116/EEG; EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1

Helsingfors den 28 juli 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.