974/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Sametingslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Samerna såsom ett urfolk skall, enligt vad som stadgas närmare i denna lag, tillförsäkras kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur. För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin skall samerna genom val som förrättas bland dem välja ett sameting. Sametinget verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

2 §
Statens ekonomiska ansvar

I statsbudgeten skall upptas ett anslag för de uppgifter som avses i denna lag.

3 §
Same

Med same avses i denna lag den som anser sig vara same, förutsatt att

1) han själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som första språk,

2) han är efterkommande till en sådan person som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna eller att

3) åtminstone någondera av hans föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

4 §
Samernas hembygdsområde

Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslags område i Sodankylä kommun. En karta över hembygdsområdets gränser publiceras i en förordning eller en bilaga till den.

2 kap.

Sametingets uppgifter

5 §
Allmän behörighet

Till sametinget hör de ärenden som angår samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk.

I ärenden som hör till sametinget kan det hos myndigheter väcka initiativ och göra framställningar samt avge utlåtanden. I dessa ärenden utövar sametinget dessutom beslutanderätt så som stadgas i denna eller någon annan lag.

6 §
Hur samerna skall företrädas

Sametinget skall i de ärenden som hör till det

7 §
Berättelse

För utarbetande av regeringens berättelse utarbetar sametinget årligen för statsrådet en berättelse över betydelsefulla händelser i utvecklingen av de frågor som särskilt angår samerna.

8 §
Fördelningen av anslag

Sametinget beslutar om fördelningen av de medel som anvisats för samernas gemensamma bruk.

I ett beslut av sametinget i ett ärende som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

9 §
Förhandlingsplikt

Myndigheterna skall förhandla med sametinget om alla vittsyftande och viktiga åtgärder, som på ett direkt och särskilt sätt kan inverka på samernas ställning som ett urfolk och som på samernas hembygdsområde gäller

1) samhällsplanering,

2) skötsel, användning, arrendering och överlåtelse av statens mark, skyddsområden och ödemarksområden,

3) tillståndsansökningar angående inmutning av gruvmineraler samt utmålsläggning,

4) ändring i lagstiftningen eller förvaltningen angående näringar som hör till samisk kultur,

5) utveckling av undervisningen på samiska eller i samiska språket och av social- och hälsovårdstjänsterna samt,

6) annat motsvarande ärende som har inverkan på samernas språk, kultur eller deras ställning som urfolk.

För att fullgöra förhandlingsplikten skall den behöriga myndigheten bereda sametinget tillfälle att bli hört och förhandla om saken. Om sametinget inte utnyttjar tillfället hindrar detta inte myndigheten att fortsätta behandlingen av ärendet.

3 kap.

Mandattid, organ och verksamhet

10 §
Sammansättning och mandattid

Sametinget har 21 ledamöter och fyra ersättare som utses genom val till sameting för fyra kalenderår i sänder. Sametinget skall ha minst tre ledamöter och en ersättare från varje kommun inom samernas hembygdsområde.

Statsrådet utser på basis av valresultatet ledamöterna och ersättarna i sametinget, beviljar på begäran avsked från uppdraget och förordnar på basis av nämnda valresultat en ny ledamot respektive ersättare i stället för den som under valperioden har upphört att vara ledamot eller ersättare.

Då en ledamot eller ersättare i sametinget förlorar den i 22 § nämnda valbarheten till sitt uppdrag skall statsrådet på initiativ av sametinget konstatera att hans förtroendeuppdrag har upphört.

11 §
Ordförande

Sametinget väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande. Justitieministeriet skall omedelbart underrättas om valet.

Ordföranden innehar sitt uppdrag som huvudsyssla.

12 §
Sammankallande av sammanträden

Sametinget beslutar när ett sammanträde skall hållas. Ett sammanträde skall också sammankallas om ordföranden eller styrelsen anser att det behövs eller en tredjedel av ledamöterna begär det.

Om en ledamot som valts från en kommun inom samernas hembygdsområde inte kan delta i sammanträdet skall i stället för honom kallas den ersättare som valts från samma kommun.

13 §
Sametingets styrelse

Sametinget skall inom sig välja en styrelse med en ordförande och två vice ordförande samt högst fyra andra ledamöter.

Styrelsen skall bereda ärendena för sametingets sammanträde och verkställa tingets beslut enligt vad som närmare bestäms i en arbetsordning.

14 §
Övriga organ

Sametinget skall tillsätta en valnämnd för de val som avses i 4 kap. Tinget kan också tillsätta andra organ för skötseln av uppgifter som hör till samernas kulturella autonomi.

15 §
Delegering

Sametingets styrelse och övriga organ kan utöva tingets beslutanderätt så som stadgas i denna lag eller bestäms i arbetsordningen för sametinget.

Beslutanderätten enligt 1 mom. får inte delegeras i ärenden som avses i 7 §, 10 § 3 mom., 11-14 §§ eller 40 §.

16 §
Byråer och personal

Sametinget har byråer och personal enligt vad som närmare stadgas i förordning.

17 §
Arvoden och ersättningar

Till sametingets ledamöter, övriga förtroendemän, personal och sakkunniga betalas arvoden, ersättning för resekostnader, dagtraktamenten och annan ersättning enligt vad som närmare bestäms i den arvodesstadga som sametinget fastställer.

18 §
Handläggningen av ärenden

Sametinget är beslutfört när ordföranden eller någondera av vice ordförandena samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

En ledamot i sametinget och i ett organ som det tillsatt är jävig att delta i beslutsfattande som rör honom personligen eller en nära släkting som avses i 10 § 2 mom. förvaltningsförfarandelagen (598/82) eller en person som enligt nämnda moment kan likställas med nära släkting.

Ärendena avgörs vid sametinget genom majoritetsbeslut. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

4 kap.

Val till sametinget

19 §
Valår

Val till sameting skall förrättas vart fjärde år (valår).

20 §
Valkrets och valnämnd

För valet till sameting utgör hela landet en valkrets.

Valet anordnas av den valnämnd som avses i 14 § enligt denna lag och ett valreglemente.

Till valnämnden hör en ordförande och fyra andra ledamöter, som var och en har en personlig ersättare. I nämnden skall finnas en ledamot och ersättare från varje kommun inom samernas hembygdsområde. Nämnden väljer inom sig en vice ordförande.

Valnämnden har rätt att anställa en sekreterare och med tillstånd av justitieministeriet annan behövlig personal.

21 §
Rösträtt

Rösträtt vid val till sametinget har varje same oberoende av boningsort, om han före valårets ingång har fyllt 18 år och är finsk medborgare eller om han som utländsk medborgare under de två år som närmast föregår valåret har haft sin hemort i Finland.

22 §
Valbarhet

Valbar vid valet till sameting är varje röstberättigad som har samtyckt till att vara kandidat och som inte står under förmynderskap.

23 §
Vallängd

Valnämnden skall upprätta en vallängd över de röstberättigade på basis av vallängden för tidigare val av delegationen för sameärenden eller sametinget och uppgifter i befolkningsdatasystemet. I vallängden antecknas den röstberättigades namn, personsignum och adress.

Valnämnden kan på eget initiativ komplettera vallängden på basis av den befolkningsundersökning som Nordiska samerådets Finlands-sektion lät utföra 1962 eller någon annan motsvarande uppgift.

I vallängden skall på begäran tas upp en sådan i 3 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedd röstberättigad same samt en sådan såsom utländsk medborgare röstberättigad same som inte är antecknad i längden.

En person som antecknats i vallängden skall avföras ur längden om han begär det eller när han avlidit.

24 §
Meddelande på kort

Valnämnden uppgör för varje person som intagits i vallängden ett meddelande på kort ur vilket framgår de uppgifter om den röstberättigade som intagits i vallängden samt övriga uppgifter som förutsätts i valreglementet.

Valnämnden sänder ett meddelande på kort till samtliga röstberättigade i god tid innan vallängden framläggs för påseende.

25 §
Framläggande av vallängd

Valnämnden skall lägga fram vallängden för en tid om 14 dagar på platser som närmare anges i valreglementet så att det från det tiden för framläggande löpt ut finns en tid om minst fyra månader till dess val förrättas. Om framläggande av vallängden skall kungöras offentligt.

26 §
Yrkande att vallängden skall rättas

Den som anser att han obehörigen har utelämnats ur den vallängd som nämns i 23 § eller att en anteckning om honom i vallängden är felaktig kan skriftligen yrka rättelse hos valnämnden inom 14 dagar från det att tiden för framläggande löpt ut. Valnämnden skall avgöra ärendet i brådskande ordning.

Den som är missnöjd med valnämndens beslut kan inom den tid som bestäms i valreglementet föra sitt rättelseyrkande till sametingets styrelse för avgörande.

27 §
Kandidatuppställning och kandidatförteckning

Närmare föreskrifter om hur en kandidat skall ställas upp vid val till sametinget och om kandidatförteckningen meddelas i valreglementet.

28 §
Valförrättningen

Val till sametinget förrättas med anlitande av posten under en period om fyra veckor som börjar på måndagen den första hela veckan i september. Valet skall kungöras offentligt så som anges i valreglementet.

Valnämnden skall hålla de slutliga vallängderna och kandidatförteckningarna framlagda enligt valreglementet för den tid valet pågår.

29 §
Inledande av valförrättningen samt valhandlingarna

Valförrättningen inleds med att valhandlingarna sänds till de röstberättigade. Handlingarna sänds med posten som rekommenderad försändelse. Valhandlingar är den med valnämndens stämpel försedda röstsedeln, valkuvertet, följebrevet, ytterkuvertet, kandidatförteckningen och röstningsanvisningarna.

30 §
Röstningen

Den röstberättigade kan utnyttja sin rösträtt efter att han fått valhandlingarna. Röstningen har slutförts då den röstberättigade har lämnat det slutna valkuvertet med röstsedeln och ett ifyllt och undertecknat följebrev inneslutna i ytterkuvertet för postbefordran som rekommenderad försändelse. Om den röstande bifogar sitt meddelande på kort antecknar han endast sin underskrift på följebrevet.

31 §
Returnering av valhandlingarna

De i 30 § avsedda valhandlingar som sänts per post skall vara valnämnden till handa då rösträkningen påbörjas.

32 §
Röstning på vårdanstalt och i hemmet

De personer som vårdas på en anstalt inom samernas hembygdsområde samt de personer som vårdas hemma inom området och som inte annars kan rösta utan oskäliga svårigheter får rösta där de vårdas.

För röstning där den röstberättigade vårdas förordnar valnämnden den ledamot och den ersättare som i valnämnden representerar ifrågavarande kommun att verka som valförrättare respektive ersättare.

Då röstning sker där den röstberättigade vårdas skall vid röstningen utöver den som röstar och valförrättaren vara närvarande en person som den röstande valt eller godkänt och som antecknats som röstberättigad i vallängden för sametinget.

33 §
Röstning i utlandet

Vid röstning utomlands tillämpas 30 § så som närmare bestäms i valreglementet.

34 §
Påbörjande av rösträkningen

Valnämnden skall påbörja rösträkningen klockan 18 måndagen efter valförrättningen enligt valreglementet. De ytterkuvert som inkommit efter att rösträkningen påbörjats skall oöppnade lämnas obeaktade. Vid förrättningen skall protokoll föras.

35 §
Anteckning i vallängden

Rösträkningen påbörjas så att följebreven öppnas och alla de som röstat antecknas i vallängden enligt följebrevet.

En röst skall lämnas obeaktad om

1) den som röstat inte har antecknats som röstberättigad i vallängden eller om det framkommer att han avlidit,

2) följebrevet är så bristfälligt att det inte klart framgår vem som har röstat eller om

3) ytterkuvertet är öppet eller på det har gjorts anteckning om väljare eller kandidat eller annan obehörig anteckning.

Sedan samtliga röstande har antecknats i vallängden och de ytterkuvert jämte följebrev som lämnats utan beaktande har avskilts från dem som godkänts skall de godkända valkuverten oöppnade läggas i valurnan.

36 §
Gruppering av röstsedlarna

Då samtliga godkända valkuvert finns i valurnan öppnas urnan och valkuverten.

För rösträkningen grupperas röstsedlarna så att de röster som givits respektive kandidat bildar en egen grupp. De ogiltiga röstsedlarna avskiljs till en egen grupp. Antalet röstsedlar i respektive grupp räknas. ™ver rösträkningen förs ett särskilt protokoll.

37 §
Ogiltiga röstsedlar

En röstsedel är ogiltig, om

1) valkuvertet innehåller någonting annat än en röstsedel,

2) en röst har lämnats obeaktad på en grund som anges i 35 §,

3) något annat än den röstsedel som valnämnden låtit trycka och stämplat har använts som röstsedel,

4) kandidatens nummer har antecknats så att det inte klart framgår för vem rösten är avsedd, och

5) på röstsedeln har antecknats den röstandes namn eller särskilda kännetecken eller något annat obehörigt; som obehörig betraktas inte en anteckning som endast klargör på vilken av kandidaterna den röstande har avsett att rösta.

38 §
Fastställande av valresultatet

De 21 personer som vid valet har fått det största antalet röster blir valda till ledamöter i sametinget, förutsatt att bland dessa finns minst tre kandidater från varje kommun inom samernas hembygdsområde. Om det inte finns tre kandidater från någon av dessa kommuner blir de tre kandidater valda från dessa kommuner som erhållit det största antalet röster.

Till ersättare väljs den kandidat som efter de kandidater som invalts från varje kommun inom samernas hembygdsområde erhållit det största antalet röster.

Är röstetalen lika stora avgörs deras inbördes ordningsföljd genom lottning.

39 §
Fastställande av valresultatet

Valnämnden skall den tredje dagen efter att rösträkningen påbörjats fastställa valresultatet vid ett sammanträde som börjar klockan 18.

Valresultatet skall omedelbart meddelas justitieministeriet för förordnande av sametingets ledamöter och ersättare för följande mandatperiod.

40 §
Yrkande på rättelse av valresultatet

En röstberättigad som anser att valnämndens beslut om fastställande av valresultatet eller en åtgärd i samband med detta står i strid med denna lag eller valreglementet får hos sametinget framställa ett rättelseyrkande inom 14 dagar från att valnämnden har fastställt valresultatet.

Sametinget skall behandla rättelseyrkandet i brådskande ordning och senast före utgången av valåret.

Om ett beslut eller en åtgärd av valnämnden som nämns i 1 mom. har stått i strid med denna lag eller valreglementet och detta har inverkat på valresultatet skall valresultatet rättas. Statsrådet skall i så fall vid behov förordna ledamöterna och ersättarna i sametinget på basis av det rättade valresultatet.

5 kap.

Sökande av ändring

41 §
Besvärsrätt

I ett beslut av sametingets styrelse och nämnd samt ett annat organ som tillsatts av tinget kan ändring sökas genom besvär hos sametinget, om inte något annat stadgas i denna eller i någon annan lag. I ett beslut av sametinget får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Vid ändringssökande iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

6 kap.

Särskilda stadganden

42 §
Anställning av personal

Sametinget anställer de tjänstemän och arbetstagare som hör till personalen. Om tjänstemännen gäller i tillämpliga delar statstjänstemannalagen (750/94).

43 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden om verkställandet av denna lag utfärdas genom förordning.

Närmare bestämmelser om valet till sameting utfärdas i valreglementet och om sametingets verksamhet i arbetsordningen för sametinget. Valreglementet fastställs av justitieministeriet och arbetsordningen av sametinget.

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

45 §
Övergångsstadganden

Efter att denna lag trätt i kraft förordnar statsrådet medlemmarna i delegationen för sameärenden till ledamöter i sametinget för den tid som återstår av delegationens mandatperiod och kompletterar sametingets sammansättning för nämnda tid i överensstämmelse med denna lag, dock utan att beakta vad 10 § 1 mom. stadgar om minimiantalet ledamöter per kommun genom att förordna ytterligare behövliga ledamöter och ersättare på basis av anmälan från delegationens valnämnd till justitieministeriet och resultatet av senast förrättade val av delegationen för sameärenden. Tills statsrådet har utfärdat förordnandena sköter delegationen för sameärenden utan särskilt förordnande de uppgifter som enligt denna lag ankommer på sametinget.

Sametinget överflyttar vid lagens ikraftträdande tjänstemännen vid delegationen för sameärenden till motsvarande uppgifter vid sametinget utan att tjänsterna förklarats lediga att sökas förutsatt att tjänstemännen har behörighet för tjänsterna.

RP 248/94
GrUB 17/94
StoUB 12/94
GrUB 1/95 företräda samerna i nationella och internationella sammanhang.

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.