970/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i riksdagsordningen 66 § 7 mom., 67 § 3 mom. och 73 § 3 mom.,

av dessa lagrum 66 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1992 (818/92) och 73 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (577/87), samt

ändras 46 § 1 mom., 73 § 1 mom. och 74 §,

av dessa lagrum 73 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 26 juni 1987 och 74 § sådan den lyder i lag av den 26 juni 1987 (576/87), som följer:

46 §

Grundlagsutskottet skall bereda ärenden som har hänskjutits till det och som gäller stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av grundlag eller lagstiftning som i sak hör nära samman med grundlag. Utskottets uppgift är att avge utlåtande om de lagförslag och andra ärenden som är under behandling i utskottet är grundlagsenliga och hur de förhåller sig till internationella konventioner om mänskliga rättigheter.


73 §

Ett lagförslag som har godkänts att vila skall upptas till behandling vid den riksdag till vilken förslaget har lämnats vilande.


74 §

Har ett lagförslag godkänts att vila eller har en av riksdagen antagen lag inte stadfästs, utgör detta inte ett hinder för en proposition eller motion i den sak som lagförslaget eller lagen angår. Har med anledning av en sådan proposition eller motion en ny lag i saken stiftats, anses det vilande lagförslaget eller den icke stadfästa, till riksdagen för behandling inkomna lagen ha förfallit.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

RP 309/93
GrUB 25/94
GrUB 3/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.