964/1995

Utfärdat i Helsingfors den 10 juli 1995

Miljöministeriets beslut om formulär för köpeavtal som avses i lagen om bostadsköp

Miljöministeriet har med stöd av 2 kap. 11 § 2 mom. lagen den 23 september 1994 om bostadsköp (843/94) beslutat:

1 §

När en stiftande delägare till en konsument säljer en bostadsaktie under byggnadsfasen skall i köpeavtalet nämnas åtminstone följande:

1. Identifiering av parterna och objektet

a) Säljarens och köparens namn och kontaktuppgifter;

b) bostadssammanslutningens firma och adress;

c) numren på de aktier som köpet gäller;

d) bostadens adress samt i fråga om den fastighet där bostaden är belägen kommun, stadsdel eller by, kvarter och tomtnummer eller lägenhetens namn och registernummer;

e) bostadens nummer och rumsantal samt bostadens yta specificerat enligt bostadslokaliteter och andra lokaliteter samt i fråga om en bostad i våningshus den våning där bostaden är belägen;

f) begränsningar som gäller disponeringen av bostaden eller rätten att överlåta aktier som berättigar till besittning av bostaden samt uppgifter om bolagets, aktieägarnas eller kommunens inlösningsrätt, om sådana begränsningar finns; samt

g) omnämnande av till vilka delar köparen senare specificerar detaljer i bostaden eller dess utrustning samt tidpunkten för specificeringen, om parterna önskar avtala om detta.

2. Köpesumman och betalningen av den

a) Köpesumman samt det skuldfria priset, om detta avviker från försäljningspriset;

b) omnämnande av beloppet av eventuell handpenning samt av att handpenningen ingår i köpesumman;

c) kontot i den depositionsbank till vilken köpesumman skall betalas in för säljarens räkning;

d) tidtabellen för betalning av köpesumman och övriga betalningsvillkor inklusive villkoret om hur stor del av köpesumman säljaren får till sin disposition i enlighet med 4 kap. 29 § 3 mom. lagen om bostadsköp (843/94), dvs. tidigast en månad efter att köparen har fått bostaden i sin besittning;

e) villkor om köparens rätt att få gottgörelseränta i samband med att vissa poster av köpesumman betalats i förtid, om parterna önskar avtala om detta;

f) villkor om skyldighet att betala dröjsmålsränta; samt

g) villkor om köparens eller säljarens skyldighet att betala stämpelskatten.

3. Skyddsdokument

a) Förvaringsplatsen och adressen till denna plats för de i 2 § förordningen om bostadsköp (854/95) uppräknade skyddsdokumenten samt aktiebreven eller interimsbeviset;

b) de genom 2 kap. 9 § 1 mom. lagen om bostadsköp möjliggjorda orsaker på grundval av vilka reserveras möjlighet till ändring av ekonomiplanen, om parterna önskar avtala om detta;

c) säljarens skyldighet att informera den som förvarar skyddsdokumenten om köpeavtalet;

d) köparens rätt att överlåta eller pantsätta sina på köpebrevet grundade rättigheter; samt

e) köparens skyldighet att informera den som förvarar skyddsdokumenten om överlåtelse eller pantsättning av rättigheter som anges i köpeavtalet.

4. Bostadens färdigställande och övergången av äganderätten

a) Tidpunkten då bostaden skall vara färdig och tidpunkten för överlåtelsen av besittningen eller den beräknade tidpunkten för dessa;

b) villkor om att de stadganden i lagen om bostadsköp som gäller dröjsmål tillämpas först när överlåtelsen av besittningen av bostaden försenas mera än 30 dagar från den beräknade tidpunkten för färdigställandet, om säljaren önskar åberopa denna möjlighet;

c) tidpunkten för övergången av äganderätten till aktierna samt tidpunkten för överlåtelsen av aktiebrevet eller interimsbeviset;

d) tidpunkten då köparen skall börja betala bolagsvederlag till bostadssammanslutningen samt begynnelsetidpunkten för andra betalningsskyldigheter som hänför sig till ägande av aktier eller besittning av bostad; samt

e) storleken av den ersättning som skall betalas till köparen eller grunderna för fastställandet av ersättningen i sådana fall där säljarens fullgörelse försenas, om parterna önskar avtala om en sådan standardersättning, samt ett omnämnande av att köparen, utan hinder av standardersättningen, i enlighet med 4 kap. 11 § lagen om bostadsköp har rätt till ersättning för all den skada han lider genom säljarens dröjsmål.

5. Hävning och frånträdande av köp

a) Storleken av den ersättning som köparen skall betala om säljaren häver köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen eller om köparen frånträder köpet innan bostaden överlåtits, om parterna önskar avtala om en sådan standardersättning; samt

b) omnämnande av en stiftande delägares skyldighet att meddela den som förvarar skyddsdokumenten om hävning eller frånträdande av köp.

6. Säkerheter och övervakning under byggnadsfasen

a) Utredning över de säkerhetsslag och -belopp gällande säkerheten för byggnadsfasen och säkerheten för tiden efter byggnadsfasen som avses i 2 kap. 17 § lagen om bostadsköp;

b) omnämnande av aktieköparnas rätt att vid aktieköparstämman välja en revisor för aktiebolaget och en observatör för byggnadsarbetet;

c) omnämnande av skyldigheten att frigöra säkerheterna när rätten att inneha dessa har upphört; samt

d) en särskild garanti som säljaren ger till köparen, om en dylik förbindelse ges.

7. Årsgranskning och reklamationer

a) Omnämnande av säljarens skyldighet att ordna en sådan årsgranskning som nämns i 4 kap. 18 § lagen om bostadsköp samt utredning över det sätt på vilket köparen underrättas om granskningen;

b) omnämnande av att köparen förlorar sin rätt att åberopa fel som han borde ha upptäckt senast vid årsgranskningen, om han inte anmäler felet inom skälig tid, som uppgår till minst tre veckor räknat från det han fick del av protokollet från årsgranskningen; samt

c) omnämnande av att köparen förlorar sin rätt att åberopa fel som han inte kan förutsättas ha upptäckt vid årsgranskningen eller tidigare, om han inte anmäler felet inom skälig tid efter det han upptäckte eller borde ha upptäckt det.

8. Uppgörande av avtal

a) Omnämnande av i hur många exemplar avtalet görs upp och till vem avtalsexemplaren skall ges; samt

b) datering och parternas underskrifter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 10 juli 1995

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Tiina Hankimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.