950/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1121/92) 13 § samt

fogas till förordningen nya 13 a–13 c §§ som följer:

13 §

I centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, om vilket stadgas i 3 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/92), skall införas uppgifter om de yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Sådana uppgifter är den yrkesutbildade personens namn, personbeteckning och adressuppgifter, uppgifter om yrkesutbildning, arbetsplats och arbetsplatsens adress och uppgifter om hans verksamhet som självständig yrkesutövare och rätt eller tillstånd att utöva yrke eller rätt att utöva yrke som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning samt om begränsning eller fråntagande av rätten att utöva yrke.

I centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen kan rättsskyddscentralen för hälsovården införa sådana uppgifter som skötseln av de på rättsskyddscentralen ankommande övervakningsuppgifterna kräver och som gäller varningar och bötes- eller fängelsestraff som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården fått i sin yrkesverksamhet, avsättning eller skiljande från tjänsteutövning samt andra avgöranden som rättsskyddscentralen för hälsovården har meddelat en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och som innehåller konstateranden av felaktigheter, försummelser eller klandervärt förfarande i samband med yrkesverksamheten.

En anteckning i centralregistret enligt 2 mom. skall avföras ur registret då tio år har förflutit från det beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för avförande av anteckningen stadgas i matrikellagen (1010/89). En anteckning om straff i centralregistret skall också avföras ur registret om straffbarheten för den gärning för vilken straffet har dömts ut har blivit upphävd.

13 a §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården sköter det tekniska underhållet av centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, massuppdateringen av införda uppgifter, införandet av gemensamma ansökningar och ändringsuppgifter från läroanstalterna, lämnandet av uppgifter enligt 13 c § samt uppgörandet av sådan statistik och sådana yrkesförteckningar på basis av uppgifterna i centralregistret som hänför sig till centralens uppgifter.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården har rätt att avgiftsfritt utnyttja de i centralregistret införda uppgifterna enligt 13 § 1 mom. för skötseln av de uppgifter som nämns i 2 och 6 §§ lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).

13 b §

Länsstyrelsen och myndigheterna i Europeiska ekonomiska sam arbetsområdets medlemsstater har rätt att avgiftsfritt få upplysningar om registeranteckningarna enligt 13 § 2 mom. för skötseln av uppgifter som hänför sig till övervakningen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt beviljande av rätt eller tillstånd att utöva yrke. Rättsskyddscentralen för hälsovården kan avgiftsfritt lämna ut dessa uppgifter ur centralregistret också till domstolar samt andra myndigheter eller sammanslutningar som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

13 c §

Utgående från de uppgifter enligt 13 § 1 mom. som införts i centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen kan forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården göra upp och publicera yrkesförteckningar och statistik samt ge ut sådana registerutdrag som avses nedan i denna paragraf. Yrkesförteckningar och andra publikationer får inte innehålla uppgifter om personernas hem adress eller personbeteckning. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan per telefon lämna uppgifter om en yrkesutbildad persons rätt eller tillstånd att utöva yrke, om begränsning eller fråntagande av denna rätt eller detta tillstånd samt om registrering av en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning i centralregistret och om avförande av en sådan person ur centralregistret.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan i form av massutlämnande, för distribution av information om hälso- och sjukvårdsverksamheten, ge ut i centralregistret införda uppgifter enligt 13 § 1 mom. till myndigheter, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, apotek, hälso- och sjukvårdens fackorganisationer och medlemsföreningar, läroanstalter samt företag och sammanslutningar som är verksamma i hälso- och sjukvårdsbranschen.

En i centralregistret införd personbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får utan den registrerades skriftliga samtycke meddelas endast en myndighet eller en sammanslutning som har på lag baserad rätt att få sådan information. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har förbjudit utlämnandet av hem adressen till utomstående, får hem adressen inte meddelas andra än en myndighet eller sammanslutning som har på lag baserad rätt att få sådan information.

Till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, en myndighet och en arbetsgivare kan på begäran ges registerutdrag över ifrågavarande yrkesutbildade persons rätt eller tillstånd att utöva yrke eller över att han införts i centralregistret som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.