948/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 §, 4 § 1 mom. 2 punkten, 5 § 2 mom. 1 och 3 punkten, 10 § 1 mom. 6 punkten samt 17, 18 och 19 §§ förordningen den 13 september 1985 om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer (762/85) som följer:

2 §

Pensionskassans förvaltningsorgan är delegationen och styrelsen. Minst hälften av medlemmarna i delegationen och styrelsen skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar pensionskassan undantag från detta stadgande.

Medlemmarna utses för tre kalenderår i sänder. Av särskilda skäl kan en medlem befrias från sitt uppdrag under pågående mandattid.

Medlemmarna i delegationen och styrelsen får inte vara samma personer.

4 §

På delegationen ankommer att:


2) att behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om de åtgärder dessa ger anledning till;


5 §

Vid vårmötet:

1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen;


3) besluts om de åtgärder som föregående års förvaltning och bokslut ger anledning till.


10 §

På styrelsen ankommer att:


6) att varje år göra upp pensionskassans bokslut, som inbegriper också verksamhetsberättelsen;


17 §

Pensionskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår. I fråga om bokföringen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och bestäms om försäkringsbolags bokföring.

Bokföringen och bokslutet skall lämnas till revisorerna senast före utgången av den mars månad som följer på räkenskapsperioden.

18 §

För revision av pensionskassans bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder utses minst två, i revisionslagen (936/94) avsedda godkända revisorer och suppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor.

Åtminstone en revisor, som samtidigt är pensionskassans övervakningsrevisor, och hans suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

En revisionssammanslutning kan också vara revisor eller dennes suppleant. Om en revisionssammanslutnings behörighetsvillkor gäller i tillämpliga delar vad som i 1 och 2 mom. stadgas om revisorer.

För revisionen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om försäkringsbolags revision.

19 §

Revisorerna skall senast den 15 april efter räkenskapsperiodens utgång lämna revisionsberättelsen till styrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Förordningens 18 § tillämpas på revisionen av bokslutet för år 1996 och alla därpå följande kalenderår.


Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.