940/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd av den 21 januari 1994 (65/94) 11 § 1, 3 och 4 mom., 12 § 1 och 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 19 § 3 mom. samt 22 § 2 och 3 mom. som följer:

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 17-22 §§ är studiepenningen

1) för en studerande som bor hos sina föräldrar och är yngre än 20 år 230 mark per månad i högskolor och 130 mark per månad i andra läroanstalter samt för en studerande som har fyllt 20 år 630 mark per månad i högskolor och 380 mark per månad i andra läroanstalter,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar och är yngre än 20 år 750 mark per månad i högskolor och 500 mark per månad i andra läroanstalter, samt

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar och har fyllt 20 år eller är gift eller underhållsskyldig 1 540 mark per månad i högskolor och 1 270 mark per månad i andra läroanstalter.


Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen är högst 82 000 mark per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

en studiepenning på 230 mark med högst 350 mark,

en studiepenning på 130 mark med högst 250 mark,

en studiepenning på 630 mark med högst 750 mark,

en studiepenning på 380 mark med högst 500 mark

en studiepenning på 750 mark med högst 750 mark och

en studiepenning på 500 mark med högst 500 mark.

Höjningen minskas med 10 procent för varje helt belopp av 8 200 mark som överskrider inkomstgränsen. Om den sammanlagda inkomsten överstiger 155 000 mark per år betalas ingen höjning.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 och 3 punkten uppkommer i början av den kalendermånad då stödtagaren fyller 20 år.


12 §
Beviljande av vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning beviljas en studerande i åldern 30-54 år, om han saknar grundläggande yrkesutbildning eller om han inte under en femårsperiod omedelbart innan studierna inleds har varit över fyra månader i utbildning som kan anses vara heltidsutbildning för vilken studiestöd kan beviljas.


Det åldersvillkor som nämns i 1 mom. skall vara uppfyllt innan det första läsåret inleds. Om studierna inleds på vårterminen, skall åldersvillkoret ha uppfyllts före terminens början.


13 §
Vuxenstudiepenningens belopp

Vuxenstudiepenningen är 25 procent av nivån på den studerandes fasta skattepliktiga förvärvsinkomster eller motsvarande inkomster per månad före studierna, dock minst 1 540 mark och högst 2 800 mark i månaden.


14 §
Bostadstillägg

Bostadstillägget är 67 procent av månadshyran eller vederlaget. Bostadstillägg betalas inte, om boendekostnaderna understiger 200 mark i månaden. Bostadstillägg betalas inte heller till studerande med rätt till friplats på elevhem, om inte något annat stadgas genom förordning. Bostadstillägget för studerande som studerar på avgiftsbelagda linjer vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter är dock 200 mark i månaden, om studeranden bor i läroanstaltens elevhem. När bostadstillägg beviljas beaktas inte boendekostnader till den del de överstiger 1 275 mark.

16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån är 1 300 mark per stödmånad för den som fyllt 18 år, för den som får vuxenstudiepenning dock 1 800 mark. Om den sökande är yngre än 18 år beviljas 900 mark i borgen. Rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år.


17 §
Inkomsternas inverkan på studiestödet

Om en studerandes skattepliktiga inkomster eller ett stipendium som är avsett att trygga utkomsten i genomsnitt överstiger 1 800 mark i månaden under terminens stödmånader, minskas studiepenningen och bostadstillägget med 10 procent för varje helt belopp av 300 mark som överskrider inkomstgränsen. En studerande är dock inte berättigad till studiestöd under en månad för vilken hans skattepliktiga inkomster överstiger 7 000 mark. När en högskolestuderande samtidigt ansöker om studiestöd för juni eller juli och det följande läsåret beaktas inkomsterna under sommarens stödmånader när den genomsnittliga inkomsten för höstterminen räknas ut.


19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En studerande har rätt till studiepenning och bostadstillägg till fullt belopp om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen är högst 162 000 mark per år. Studiepenningen och bostadstillägget minskas med fem procent för varje helt belopp av 4 000 mark som överskrider inkomstgränsen.


22 §
Skattepliktiga inkomster

De i 11 och 19 §§ nämnda beskattningsbara inkomsterna för den sökandes föräldrar beaktas enligt senast verkställda statsbeskattning. Sådana inkomster som föräldrarna fått utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses i inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig. Inkomster som fåtts utomlands beaktas till bruttobelopp för tiden före ansökan om studiestöd. Om föräldrarnas ekonomiska situation väsentligt förändrats efter det att beskattningen fastställts, kan förändringarna beaktas när stöd beviljas. Genom förordning stadgas om vad som avses med väsentlig förändring och hur inkomster som fåtts utomlands skall utredas.

Vad som i denna lag avses med föräldrar stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

I samband med behandlingen av ansökningar om studiestöd för läsåret 1995-1996 kan en höjning av studiepenningen enligt 11 § 3 mom. beviljas enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft och beloppet kan senare höjas genom ett särskilt beslut om studiestöd.

De studerande i åldern 25-29 år som har beviljats vuxenstudiepenning för läsåret 1994-1995, kan beviljas vuxenstudiepenning för tiden efter denna lags ikraftträdande på så sätt att den maximitid som anges i 7 § 4 mom. lagen om studiestöd inte överskrids.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 21/95
KuUB 5/95
GrUB 4/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.