937/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1995

Handels- och industriministeriets beslut om dietiska produkter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller dietiska produkter om vilka inga detaljerade stadganden eller bestämmelser har utfärdats med stöd av livsmedelslagen.

2 §
Definition och gruppering

Med dietisk produkt avses ett livsmedel som till sin sammansättning eller i fråga om framställningssättet klart skiljer sig från motsvarande sedvanliga livsmedel, på så sätt att det lämpar sig för personer med störd näringsupptagning eller ämnesomsättning eller för personer som har särskild nytta av ett kontrollerat intag av vissa substanser i livsmedel på grund av sitt speciella fysiologiska tillstånd.

Dietiska produkter indelas i grupper enligt bilaga 1.

3 §
Sammansättning och art

En dietisk produkt skall till sin art och sammansättning vara sådan att den lämpar sig för det särskilda näringsmässiga ändamål som den uppges vara lämplig för.

Den dietiska produkten skall i övrigt uppfylla stadgandena i livsmedelslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som gäller motsvarande sedvanliga livsmedel, om inte annat stadgas eller bestäms.

4 §
Tillsättning av näringsämnen

Stadgandena i förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72) tillämpas på dietiska produkter enligt vad som bestäms i bilaga 2.

5 §
Förpackning

Dietiska produkter skall alltid säljas färdigt förpackade, och förpackningen skall täcka produkten helt och hållet.

6 §
Påskrifter på förpackningen

I fråga om förpackningspåskrifter iakttas stadgandena i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/91) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

På förpackningen skall dessutom uppges de särskilda näringsmässiga egenskaper samt de kvantitativa eller kvalitativa faktorer i fråga om sammansättning eller framställningsmetod som den angivna användningen som dietisk produkt bygger på.

Mängden tillsatt vitamin eller annat tillsatt näringsämne uppges så stor som den minst är den sista användningsdag som anges på förpackningen eller den dag som bäst före datumet anger.

Förpackningen kan förses med påskriften dietisk eller avsedd för dietkost . Denna påskrift får inte användas på livsmedel som är avsedda för normal konsumtion.

7 §
Näringsvärdesdeklaration

På förpackningar med dietiska produkter skall anges energiinnehållet i kilojoule och kilokalorier samt mängden kolhydrat, protein och fett per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten eller vid behov per särskilt angiven portion.

Om energiinnehållet är mindre än 50 kilojoule (12 kilokalorier) per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten, kan i stället för de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. meddelas att energin uppgår till mindre än 50 kilojoule (12 kilokalorier) per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten.

8 §
Utsläppande på marknaden

När en dietisk produkt som inte hör till de grupper som nämns i bilaga 1 för första gången släpps ut på marknaden i någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall tillverkaren eller importören göra en anmälan om detta till den behöriga myndigheten i det land som det gäller.

Om produkten senare släpps ut på marknaden i någon annan stat inom det ekonomiska samarbetsområdet, skall tillverkaren eller importören förse den behöriga myndigheten i denna stat med samma information samt uppgift om att den första anmälan mottagits.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att göras på produktens förpackning.

Vid behov kan den behöriga myndigheten kräva att tillverkaren eller importören lägger fram vetenskapliga utredningar och uppgifter som visar att den dietiska produkten lämpar sig för det ändamål som den säljs för. Om dessa uppgifter ingår i en lättillgänglig publikation, räcker det med en hänvisning till denna publikation.

9 §
Behörig myndighet i Finland

I Finland är den behöriga myndigheten livsmedelsverket . Livsmedelsverket meddelar anvisningar om hur anmälan enligt 8 § skall göras.

Om livsmedelsverket konstaterar att ett livsmedel som saluförs som dietisk produkt och som inte hör till de grupper som förtecknas i bilaga 1 inte stämmer överens med detta beslut eller utgör en fara för konsumentens hälsa, kan verket tillfälligt avbryta eller begränsa försäljningen av produkten i Finland. Livsmedelsverket underrättar omedelbart Europeiska unionens kommission och de övriga medlemsstaterna om åtgärden och skälen till den.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 juli 1995. Genom detta beslut upphävs 3 § 3 mom. och 4 § i handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1993 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1496/93).

Anmälan enligt 8 § behöver inte göras om en sådan dietisk produkt som fanns till salu innan detta beslut trädde i kraft.

Rådets direktiv 89/398/EEG, EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

Helsingfors den 22 juni 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsråd
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga 1

Gruppering av dietiska produkter

1. Modersmjölksersättningar

2. Tillskottsnäring och tillskottsmat för spädbarn och småbarn

3. Barnmat

4. Produkter med lågt energiinnehåll för bantning

5. Dietiska produkter för medicinska ändamål (s.k. kliniska näringsprodukter)

6. Natriumfattiga produkter, inklusive natriumfattiga eller natriumfria koksaltprodukter

7. Glutenfria livsmedel

8. Dietiska produkter för idrottare och motsvarande

9. Dietiska produkter för diabetiker

Bilaga 2

Tillsättning av vitaminer och andra näringsämnen i dietiska produkter

1) Barnmat

Stadgandena i barnmatsförordningen (722/81, ändring 338/94) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den (HIMb 1013/94) iakttas med följande undantag:
1.1. I bär- och fruktbaserad barnmat kan tillsättas 25–60 mg (rekommenderade gränsvärden) C-vitamin per 100 gram av det konsumtionsfärdiga livsmedlet.
1.2. I spannmålsbaserad barnmat kan följande näringsämnen tillsättas per 100 gram av det konsumtionsfardiga livsmedlet (rekommenderade gränsvärden):
tiamin 0,05–0,1 mg
niacin 0,4–0,6 mg
riboflavin 0,15–0,30 mg
pyridoxin 0,08–0,1 mg
Järn 0,7–0,9 mg

2) Av kolhydrater, proteiner och andra näringsämnen sammansatta preparat (s.k. formula-produkter) som ersätter måltider helt eller delvis och är avsedda för bantare, idrottare och andra motsvarande specialgrupper

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.

3) Dietiska produkter för medicinska ändamål (s.k. kliniska näringsprodukter) som används under uppsikt av yrkespersonal inom hälsovården

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.

4) Natriumfattiga livsmedel, inklusive koksaltprodukter

Förordningen 281/72 iakttas med följande undantag:
4.1. 1 koksaltprodukter kan tillsättas 2,5 mg jod/100 g (rekommenderad mängd).

5) Glutenfria livsmedel

Förordningen 281/72 iakttas med följande undantag:
5.1. I mjöl kan per 100 gram följande näringsämnen tillsättas (rekommenderade gränsvärden):
tiamin 0,2– 0,5) mg
riboflavin 0,1–0,5 mg
niacin 1,6–5 mg
pyridoxin 0,3–0,8 mg
Järn 1,6–6,5 mg

6) Ändra dietiska produkter som inte hör till grupperna i bilaga 1

Enligt förordningen 281/72.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.