907/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) 7 § 1, 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 17 december 1993 (1234/93), som följer:

7 §
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 535 mark per barn och kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, betalas till honom dessutom syskonförhöjning om 122 mark så att för det andra barnet som berättigar till barnbidrag betalas en syskonförhöjning, för det tredje två och för det fjärde barnet tre syskonförhöjningar samt för det femte och för varje följande barn fyra syskonförhöjningar.


Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 535 mark per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 200 mark per kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 28/95
ShUB 1/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.