901/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/94) 2 § 2 mom., 3 § och 6 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till 6 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte på stenkol, brunkol, torv, lignit och på annat liknande fast kolväte eller på naturgas. Som i 1 mom. avsedda accispliktiga bränslen anses inte flygbensin och flygpetroleum som används för flygändamål, metan, flytgas och inte heller motorpetroleum som gjorts identifierbar enligt denna lag och som är avsedd att användas i båttrafik.

Genom förordning kan stadgas att stadgandena i kap. 12 lagen om påförande av accis inte skall tillämpas på sådana mineraloljor som avses i 1 mom. 2 punkten och som inte är accispliktiga.

3 §

Utom vad lagen om påförande av accis stadgar om accisskyldighet skall accis och försörjningsberedskapsavgift för flytande bränsle betalas av

1) den till vilken bränsle har överlåtits från statens säkerhetsupplag,

2) företag som idkar handel med flytande bränslen, för de hjälpprodukter som företaget har tillsatt det flytande bränslet,

3) den som överlåter en i 2 § 1 mom. 3, 7, 9 eller 10 punkten avsedd produkt som ersätter egentligt bränsle för att användas för ändamål som anges i nämnda punkter.

Beträffande en accisskyldig som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar vad lagen om påförande av accis stadgar om registrerade näringsidkare.

6 §

Accisen och försörjningsberedskapsavgiften bestäms


3) i det fall som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten på basis av de mängder som tillsatts det bränsle som beskattas,

4) i det fall som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten på basis av de överlåtna mängderna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 12/95
StaUB 1/95
Rådets direktiv 94/74/EG; EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.