882/1995

Given i Helsingfors den 16 juni 1995

Förordning om ändring av 2 § förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § förordningen den 16 mars 1973 on barndagvård (239/73), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 11 januari 1985 (29/85), som följer

2 §

De föräldrar eller andra vårdnadshavare som önskar en sådan dagvårdsplats för sitt barn som avses i 11 a § lagen om barndagvård skall ansöka därom senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen.

Om behovet av dagvård dock beror på sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår, skall ansökan om dagvårdsplats göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen.

När andra än sådana barn som avses i 11 a § lagen om barndagvård tas i dagvård, skall företräde ges barn som av sociala orsaker och fostringsskäl behöver dagvård.

När till daghemmet tas ett barn som är i behov av särskild vård eller fostran, skall ett utlåtande om barnet begäras av en läkare som är specialist på området eller av någon annan sakkunnig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandet i 2 § 1 mom. tillämpas även på sådana ansökningar som gäller erhållande av dagvårdsplats från den 1 januari 1996 och som har lämnats in före det.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träderi kraft.

Helsingfors den 16 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.