864/1995

Givet i Åbo den 12 maj 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) 10 kap. 13 § 1 mom.,

ändras 5 kap. 10 § 1 mom., 6 kap. 12 §, 10 kap. 2 § 1 mom., 17 kap. 8 § 1 mom., 19 kap. 12 § 3 mom. och 13 § 2 mom. och 23 kap. 1 § 2 mom., samt fogas till 10 kap. 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 kap.

Prästämbetet

10 §

Föranleds inte annat av 6 kap. 16 och 17 §§ kyrkolagen, tillhör en präst det stift i vilket han ordinerats eller till vilket han med domkapitlets samtycke övergått. Har en präst blivit utnämnd till en prästtjänst i ett annat stift, övergår han till detta stift.


6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

12 §

Innehavaren av en prästtjänst i en församling beviljas semester och tjänstledighet av domkapitlet och innehavaren av en lektors- eller kantorstjänst av kyrkorådet eller församlingsrådet.

Då innehavaren av en prästtjänst i en församling ansöker om tjänstledighet för längre tid än två månader av annan orsak än för sjukdom eller för havandeskap och barnsbörd, skall han foga till sin ansökan utlåtande av kyrkorådet eller församlingsrådet.

En anmälan till domkapitlet skall göras när en innehavare av en prästtjänst i en kyrklig samfällighet åtnjuter en sådan tjänstledighet som skall antecknas i matrikeln.

10 kap.

Kyrklig samfällighet

2 §

I grundstadgan skall anges samfällighetens namn, hemort och de församlingar som hör till samfälligheten. I namnet skall ingå orden kyrklig samfällighet.


13 §

På församlingsrådet tillämpas också vad som stadgas om kyrkorådet i 9 kap. 5 och 7 §§.

17 kap.

Begravningsväsendet

8 §

Gravrätt upplåts för högst 50 år. Tiden för gravrättens bestånd räknas från ingången av det kalenderår som närmast följer efter upplåtelsen av graven. Denna tid upphör tidigast vid utgången av det kalenderår som följer 15 år efter det att den senaste gravsättningen har ägt rum, dock inte förrän det är tillåtet att återanvända graven.


19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

12 §

Valbara vid valet av prästernas ombud är stiftets präster. Ett lekmannaombud skall vara valbart till förtroendeuppdrag i sin församling.

13 §

Rösträtt i valet av prästernas ombud har stiftets präster, om inte annat följer av 5 kap. 5 § kyrkolagen.

23 kap.

Kompletterande bestämmelser

1 §

Genom besvär får ändring inte sökas i domkapitlets beslut i ärenden som avses i 2 kap. 3 §, 6 § 4 mom. och 9 § 2 mom., 6 kap. 12 §, 16 § 1 och 2 mom., 20 §, 25 §, 29 § 1 mom., 35 § 1 mom., 38 och 57 § samt 9 kap. 7 § kyrkoordningen ävensom i 2 kap. 21 §, 30 § 3 mom., 62 § och 63 § 3 mom. samt 3 kap. 8 § 2 mom. och 9 § 4 mom. valordningen för kyrkan.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Åbo den 12 maj 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.