862/1995

Utfärdat i Helsingfors den 14 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 32 f § äggprodukthygienlagen den 28 juni 1994 (517/94) och 2, 3 och 12 §§ förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94),

av dessa lagrum 32 f § äggprodukthygienlagen sådant det lyder i lag av den 31 december 1994 (1565/94), beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att vid import trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på äggprodukter som används som livsmedel samt hindra spridningen av vissa djursjukdomar till landet från ett land som ligger utanför Europeiska gemenskapen (nedan tredje land).

I beslutet bestäms de villkor under vilka äggprodukter får importeras till Finland från tredje land.

2 §
Begränsning av tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas inte på sådana äggprodukter som importeras till landet för förplägnad inom utrikestrafik eller som importeras till tullfria lager eller till tullfria zoner för att sedan exporteras till tredje land.

Detta beslut tillämpas inte heller på transitotransport av äggprodukter från ett tredje land till ett annat tredje land eller till en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

3 §
Allmänna villkor för import

Importerade äggprodukter skall med hänseende till sin livsmedelshygieniska kvalitet uppfylla kraven i äggprodukthygienlagen (517/94) och med stöd därav utfärdade stadganden och bestämmelser.

4 §
Import från Norge och Liechtenstein

Från Norge och Liechtenstein får äggprodukter importeras från sådana anläggningar som respektive land till EFTA:s tillsynsmyndighet meddelat vara anläggningar från vilka äggprodukter får exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Import från annat tredje land än Norge och Liechtenstein

Äggprodukter får importeras också från de i bilaga 1 angivna länderna.

Villkor för import av äggprodukter är dessutom

1) att de uppfyller kraven i rådets direktiv 89/437/EEG och 91/684/EEG,

2) att de åtföljs av hälsointyg enligt av Europeiska gemenskapens kommission eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel godkänd mall, och

3) att de härstammar från en anläggning som godkänts av Europeiska gemenskapens kommission eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

6 §
Import för eget bruk samt försändelser till privatpersoner

3-5 §§ i detta beslut tillämpas inte på äggprodukter som en privatperson för in i landet för eget bruk och då i form av ett högst ett kilogram stort parti från Norge eller Liechtenstein samt i bilaga 1 nämnda länder. 3-5 §§ i detta beslut tillämpas inte heller på äggprodukter som från ovan nämnda länder sänds till privatperson i Finland i form av ett högst ett kilogram stort parti.

7 §
Importhandlingar

Utöver vad som i övrigt bestämts i detta beslut om intyg och handlingar, skall i andra än i 4 och 6 §§ åsyftade fall äggprodukter åtföljas av en handling av vilken produkternas ursprungsland framgår.

Importören skall uppbevara alla i detta beslut föreskrivna handlingar och intyg under minst två år.

8 §
Gränskontroll

Om gränskontroll av äggprodukter som importeras från tredje land bestäms särskilt.

9 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall iakttas de separata skyddsbeslut som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995 dock så, att 5 § i beslutet träder i kraft den 1 september 1995.

Rådets direktiv 90/675/EEG, EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1,
rådets direktiv 89/437/EEG, EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87,
rådets direktiv 91/684/EEG, EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 38,
kommissionens beslut 94/85/EEG, EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31,
kommissionens beslut 94/278/EEG, EGT nr L 120, 11.5.1994, s. 44,
kommissionens beslut 94/298/EEG, EGT nr L 131, 26.5.1994, s. 24,
kommissionens beslut 95/58/EEG, EGT nr L 55, 11.3.1995, s. 41,
kommissionens beslut 95/181/EEG, EGT nr L 119, 30.5.1995, s. 34.

Helsingfors den 14 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

BILAGA 1

Äggprodukter får importeras från följande tredje länder: Argentina Australien Brasilien Bulgarien Chile Cypern Israel Kanada Kina Kroatien Litauen Madagaskar Malaysia Nya Zeeland Polen Rumänien Schweiz Slovakien Slovenien Sydafrika Sydkorea Thailand Tjeckien Turkiet Ungern Uruguay USA Zimbabve

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.