861/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1995

Statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 13 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbrukarna kan under 1995-1999, så som bestäms i detta beslut och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet, betalas sådant stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar, nedan kompensationsbidrag, som avses i lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94).

Med stöd av detta beslut betalas kompensationsbidrag på basis av antalet djur och åkerarealen. Med stöd av detta beslut betalas kompensationsbidrag bara för sådan husdjursproduktion enligt 7 § som bedrivs inom det område som Europeiska gemenskapernas råd definierar enligt direktiv 75/268/EEG om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden och för åker som är belägen inom området.

2 §
Mål

Syftet med kompensationsbidraget är att säkerställa jordbruksnäringens kontinuitet och därmed bibehålla ett befolkningsminimum och bevara landsbygdens livskraft inom vissa områden som är mindre gynnade med tanke på idkande av jordbruk.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) jordbrukare

a) en fysisk person som idkar jordbruk eller trädgårdsodling, och

b) en sammanslutning, ett dödsbo, ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag som består av fysiska personer och idkar jordbruk eller trädgårdsodling, förutsatt att bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna i andelslaget genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling; i fråga om ett aktiebolag förutsätts att över hälften av aktiebolagets röstetal direkt innehas av personer som genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/92) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) gårdsbruksenhet en helhet som består av en eller flera produktionsenheter och som en enskild jordbrukare eller enskilda jordbrukare besitter i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/69), testamente eller någon annan åtkomsthandling,

4) det integrerade systemet det system för administration och kontroll som avses i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och i rådets förordning (EEG) nr 3887/92 som utfärdats med stöd av den, och med

5) foderareal den foderareal som anges i ansökan om arealstöd, utom naturängar och naturbeten som anges utgöra foderareal samt vetearealen.

4 §
Kompensationsbidragstagare

Kompensationsbidrag kan betalas till

1) privata jordbrukare,

2) flera jordbrukare gemensamt, samt

3) ett sådant öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som består av fysiska personer och vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk eller trädgårdsodling.

5 §
Krav som kompensationsbidragstagaren skall uppfylla

Kompensationsbidrag kan betalas till en jordbrukare som avses i 4 §

1) som i sin besittning har sådan åker som motsvarar förutsättningarna i 30 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket och i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet utgör minst tre hektar och åkern inte är sådan åker som avses i 8 § 2 mom. 1 och 2 punkten,

2) som den 31 december året före det år då en förbindelse enligt 9 § ingås inte har fyllt 65 år eller vars make då inte har fyllt 65 år; ifall det är fråga om flera jordbrukare, en sammanslutning, ett dödsbo eller ett samfund kan bidrag betalas, under förutsättning att åtminstone en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som uppfyller boendekravet i 6 § uppfyller ålderskravet,

3) som är varaktigt bosatt i Finland; också en sammanslutning som har registrerats i Finland anses vara bosatt i landet, samt

4) som har lämnat in en förbindelse enligt 9 § i samband med ansökan om arealstöd.

6 §
Boende på gårdsbruksenheten

Kompensationsbidrag kan betalas till en jordbrukare som uppfyller villkoren i 5 §, om han bor på gårdsbruksenheten eller på ett avstånd av högst tolv kilometer från gårdsbruksenhetens driftscentrum, mätt längs en farbar väg. Detsamma gäller bolagsmännen i ett öppet bolag, de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag och medlemmarna i ett andelslag samt, i fråga om ett aktiebolag, dem som avses i 3 § 1 b-punkten sista meningen.

Om en gårdsbruksenhet ägs eller besitts av flera personer än en, skall åtminstone en av dem uppfylla kravet i 1 mom.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan av särskilda skäl besluta att kompensationsbidrag betalas också till en sådan jordbrukare som inte uppfyller boendekravet i 1 mom. En förutsättning är därvid att jordbrukaren självständigt idkar jordbruk eller trädgårdsodling och får minst 50 procent av sin totala inkomst från jord- och skogsbruk, trädgårdsodling, turism, hemslöjd eller från sådan offentligt stödd verksamhet på gårdsbruksenheten som syftar till landsbygdsmiljöns bevarande.

Tillfällig frånvaro från boningsorten utgör inget hinder för betalningen av kompensationsbidrag. Frånvaron anses vara tillfällig, om den beror på sjukdom, studier, fullgörande av värnplikt eller något annat härmed jämförbart skäl.

Boendekravet anses inte bli uppfyllt om frånvaron från gårdsbruksenheten fortgår längre än sex månader i sträck, om inte någon sådan medlem av jordbrukarens familj som deltar i skötseln av gårdsbruksenheten bor på den plats där gårdsbruksenheten finns eller i dess närhet.

7 §
Djurbaserat kompensationsbidrag

Djurbaserat kompensationsbidrag betalas enligt artikel 19 i rådets ovannämnda förordning (EEG) nr 2328/91 på basis av de nötkreatur, får, getter och hästar som sökanden äger eller innehar och som uppgivits i ansökan. Kompensationsbidraget betalas på basis av antalet djurenheter (de) och djurenheterna beräknas i fråga om de ovannämnda djuren på samma sätt som i artikeln i fråga enligt följande:

Tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år 1 de
Nötkreatur (6 månader-2 år) 0,6 de
Hästar (över 6 månader) 1 de
Får 0,15 de
Getter 0,15 de

Ett får som berättigar till kompensationsbidrag är en tacka som har lammat minst en gång innan ansökan lämnades in, eller ett honfår som är åtminstone ett år gammalt den dag då ansökan lämnas in. En get som berättigar till kompensationsbidrag är en honget som har fött killingar minst en gång innan ansökan lämnades in, eller en honget som är minst ett år gammal den dag då ansökan lämnas in.

8 §
Arealbaserat kompensationsbidrag

Till en jordbrukare som idkar annan produktion än sådan husdjursproduktion som avses i 7 § betalas arealbaserat kompensationsbidrag. Den åkerareal som berättigar till kompensationsbidrag är den areal jordbruks- och trädgårdsgrödor som jordbrukaren har i sin besittning och från vilken skörd har bärgats under föregående växtperiod eller som har skötts som träda eller som odlad betesmark. Om jordbrukaren får mera åker i sin besittning under förbindelseperioden, kan för denna åker betalas kompensationsbidrag, förutsatt att den har odlats under växtperioden före besittningsövergången åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten.

Kompensationsbidrag betalas inte för åker

1) som omfattas av en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension, 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

2) som omfattas av ett avtal om avstående från odling av åkerväxter enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/ 89) eller motsvarande tidigare lagstiftning,

3) som används till utfodring av de djur som avses i 7 §,

4) som används till veteodling, eller

5) där den areal som används till äppelodling sammanlagt överstiger en halv hektar.

Kompensationsbidrag betalas inte för naturäng och naturbete.

Till en jordbrukare som får djurbaserat kompensationsbidrag men vars totala åkerareal är större än den totala foderareal som avses i 3 § 5 punkten betalas arealbaserat kompensationsbidrag enligt 1-3 mom. för skillnaden mellan dessa arealer.

9 §
Förbindelse

Jordbrukaren skall i samband med sin ansökan om kompensationsbidrag, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet, förbinda sig att

1) fortsätta odla gårdsbruksenheten i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 i minst fem år från och med den första utbetalningen av kompensationsbidraget, och att

2) hålla de kompensationsbidragsberättigande djur som har uppgivits i ansökan på sin gårdsbruksenhet i minst två månader, räknat från den dag som följer på inlämnandet av ansökan.

I enlighet med den förordning som nämns i 1 mom. kan en jordbrukare befrias från förbindelsen och betalningen av kompensationsbidrag kan inställas, om jordbrukaren upphör med jordbruksverksamheten och gårdsbruksenheten nyttjas också i fortsättningen eller i fall av oöverkomligt hinder, såsom när gårdsbruksenheten exproprieras eller inlöses med anledning av allmänt intresse, eller jordbrukaren börjar få full invalid- eller invaliditetspension, arbetslöshetspension, individuell förtidspension eller förtida ålderspension eller jordbrukaren ingår en förbindelse enligt 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller enligt 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Jordbrukaren skall omedelbart underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om dessa omständigheter. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om befriande av jordbrukaren från förbindelsen och inställande av kompensationsbidragsbetalningen.

En förbindelse som jordbrukaren har ingått förfaller och betalningen av kompensationsbidrag upphör den 31 december det år då jordbrukaren eller en make som uppfyller ålderskravet i 5 § eller en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som uppfyller boendekravet fyller 65 år.

10 §
Beloppet av kompensationsbidrag

Till jordbrukaren betalas årligen

1) djurbaserat kompensationsbidrag till ett belopp av 180 ecu per djurenhet, dock högst 180 ecu per hektar foderareal, och

2) arealbaserat kompensationsbidrag till ett belopp som motsvarar 180 ecu per hektar åker.

Om anslaget i statsbudgeten för betalningen av kompensationsbidrag inte är tillräckligt eller om det totala antal enheter för vilket bidrag skall betalas på grundval av ansökningarna om kompensationsbidrag överskrider det maximiantal som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt, skall jord- och skogsbruksministeriet besluta om en begränsning av antalet enheter i fråga om det kompensationsbidrag som betalas, dvs. antalet djurenheter och hektar åker.

11 §
Ansökan

Ansökan om kompensationsbidrag skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter, kan ansökan av denna anledning avslås i enlighet med det integrerade systemet.

12 §
Felaktiga eller vilseledande uppgifter

En sökande som av grov vårdlöshet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i sin ansökan utestängs i enlighet med det integrerade systemet från systemet för kompensationsbidrag för året i fråga. Om en sökande avsiktligen har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i sin ansökan utestängs han i enlighet med det integrerade systemet från systemet för kompensationsbidrag för året i fråga och det därpå följande året.

13 §
Övervakning och återkrav av kompensationsbidrag

Betalningen av kompensationsbidrag kan enligt det integrerade systemet inställas helt eller delvis, och ett redan utbetalt kompensationsbidrag kan återkrävas jämte ränta

1) om sökanden inte iakttar alla villkor och anvisningar för ansökan eller ger felaktiga eller vilseledande uppgifter i sin ansökan, eller

2) om sökanden, eller den som företräder honom, muntligen eller skriftligen ger felaktiga eller vilseledande utlåtanden eller uppgifter till myndigheten eller bistår vid eller tillsammans med någon annan förbereder bedrägeri i anslutning till det stödsystem som avses i detta beslut.

I 39 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket stadgas om indragning och återkrav av kompensationsbidrag när sådant i andra fall har beviljats utan grund eller till ett belopp som är högre än vad som hade kunnat beviljas sökanden.

I 33 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket stadgas om övervakning av kompensationsbidraget.

14 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 13 § 2 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av det stödsystem som avses i detta beslut. Vidare meddelar jord- och skogsbruksministeriet föreskrifter om ansökningstiderna för kompensationsbidrag samt om verkställigheten av detta beslut.

15 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett avgörande som har träffats med stöd av detta beslut stadgas i 48 § 1 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket.

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 21 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1995

Minister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Timo Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.