860/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 juni 1995

Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka elmarknadscentralen uppbär fasta avgifter är

1) elnätstillstånd:

– beslut på ansökan om tillstånd 9 000 mark,

– befriande från tillståndsplikt för en viss tid eller tills vidare 4 500 mark, 2) tillstånd att bygga elledningar:

– beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning med en nominell spänning om minst 110 kilovolt 13 000 mark,

3) särredovisning av affärsverksamheter:

– beviljande av undantag från särredovisningssättet 4 500 mark,

– förlängning av tiden för ikraftträdandet 3 300 mark.

3 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka elmarknadscentralen prissätter på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av elmarknadscentralens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder elmarknadscentralens avgiftsfria verksamhet,

3) användning av verksamhetslokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av uppgifter i datasystem till utomstående på beställning,

5) kopior och andra avskrifter.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1995 och det gäller till utgången av år 1995.

Helsingfors den 9 juni 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Pentti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.