858/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 1 kap. 3 § 3 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), 1 kap. 5 § 2 mom. lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87) och 2 § 2 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/95),

av dessa lagrum 1 kap. 3 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95) och 1 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 11 juni 1993 (483/93), beslutat:

1 §

Skadeförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och utländska Skadeförsäkringsbolag som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om utländska försäkringsbolags får i Finland bedriva försäkring som hör till följande skadeförsäkringsklasser:

1) skadeförsäkringsklass 1, "Olycksfall" (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar), som omfattar

a) fasta penningförmåner,

b) ersättningar av skadeståndstyp,

c) kombinationer av underpunkterna a och b, och

d) passagerarskador,

2) skadeförsäkringsklass 2, "Sjukdom", som omfattar

a) fasta penningförmåner,

b) ersättningar av skadeståndstyp och

c) kombinationer av underpunkterna a och b,

3) skadeförsäkringsklass 3, "Landfordon" (andra än spårbundna), som omfattar all skada på

a) motordrivna landfordon eller

b) andra landfordon än motorfordon,

4) skadeförsäkringsklass 4, "Spårbundna fordon", som omfattar all skada på eller förlust av spårbundna fordon,

5) skadeförsäkringsklass 5, "Luftfartyg", som omfattar all skada på eller förlust av luftfartyg,

6) skadeförsäkringsklass 6, "Fartyg" (både högsjöfartyg och insjöfartyg), som omfattar all skada på fartyg som används på vattenområde,

7) skadeförsäkringsklass 7, "Godstransport" (inklusive varor, bagage och allt annat gods), som omfattar all skada på eller förlust av gods under transport eller bagage, oavsett transportmedel,

8) skadeförsäkringsklass 8, "Brand och naturkrafter", som omfattar all skada på eller förlust av egendom (annan än egendom som omfattas av skadeförsäkringsklasserna 3, 4, 5,6 och 7) som orsakas av

a) brand,

b) explosion,

c) atomenergi,

d) jordskred,

e) storm eller

f) annan naturkraft än storm,

9) skadeförsäkringsklass 9, "Annan skada på egendom", som omfattar all skada på eller förlust av egendom (annan än egendom som omfattas av skadeförsäkringsklasserna 3, 4, 5, 6 och 7) som orsakas av

a) hagel eller frost, eller

b) någon annan händelse, som t.ex. stöld, med undantag för dem som nämns under 8,

10) skadeförsäkringsklass 10, "Motorfordonsansvar", som omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av motordrivna landfordon (inklusive fraktförarens ansvar),

11) skadeförsäkringsklass 11, "Luftfartygsansvar", som omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av luftfartyg (inklusive fraktförarens ansvar),

12) skadeförsäkringsklass 12, "Sjötrafikfartygsansvar", som omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av sjötrafikfartyg på vattenområde (inklusive fraktförarens ansvar),

13) skadeförsäkringsklass 13, "Allmän ansvarighet" som omfattar all annan ansvarighet än sådan som hör till skadeförsäkringsklass 10, 11 eller 12,

14) skadeförsäkringsklass 14, "Kredit", som omfattar

a) insolvens,

b) exportkredit,

c) avbetalningskredit,

d) hypotekskredit och

e) lantbrukskredit,

15) skadeförsäkringsklass 15, "Borgen",

16) skadeförsäkringsklass 16, "Andra förmögenhetsskador", som omfattar ekonomiska förluster till följd av exempelvis

a) arbetslöshet,

b) dåligt väder,

c) avbrott i förvärvs- eller affärsverksamheten eller

d) andra risker i anknytning till företagarverksamhet,

17) skadeförsäkringsklass 17, "Rättsskydd", som omfattar advokat- och rättegångskostnader, samt

18) skadeförsäkringsklass 18, "Turistassistans", som omfattar assistans för personer som råkat i svårigheter under resor eller vid vistelse utanför sin boningsort.

2 §

Om koncessionen samtidigt omfattar flera skadeförsäkringsklasser, betecknas den

1) "Olycksfalls- och sjukförsäkring" när den omfattar klasserna 1 och 2,

2) "Motorfordonsförsäkring" när den omfattar klass 1, den del som gäller skador som orsakats passagerare, samt klasserna 3, 7 och 10,

3) "Sjö-, järnvägs- och transportförsäkring" när den omfattar klass 1, den del som gäller skador som orsakats passagerare, samt klasserna 4, 6, 7 och 12,

4) "Luftfartsförsäkring" när den omfattar klass 1, den del som gäller skador som orsakats passagerare, samt klasserna 5, 7, och 11,

5) "Försäkring för egendomsskada" när den omfattar klasserna 8 och 9,

6) "Ansvarsförsäkring" när den omfattar klasserna 10–13,

7) "Kredit- och borgensförsäkring" när den omfattar klasserna 14 och 15,

8) "Allmän skadeförsäkring" när den omfattar samtliga klasser.

3 §

Risker som hör till en viss skadeförsäkringsklass får inte höra till någon annan skadeförsäkringsklass.

En sammanslutning som får koncession för en huvudrisk tillhörande en viss klass eller grupp av klasser kan dock försäkra risker som ingår i en annan klass (underordnade risker) utan att koncession fordras för dem, om de hör samman med huvudrisken, avser det försäkringsobjekt som skyddas mot huvudrisken och täcks av det försäkringsavtal som omfattar huvudrisken.

4 §

Risker som ingår i skadeförsäkringsklasserna 14, 15 och 17 kan dock inte betraktas som underordnade risker till andra klasser.

En risk som ingår i skadeförsäkringsklass 17 kan dock betraktas som underordnad risk till skadeförsäkringsklass 18, om de villkor som ställs i 3 § 2 mom. uppfylls och rättsskyddsförsäkringen gäller en tvist eller risk som enbart har samband med assistans för personer som råkat i svårigheter under resor eller annars vid vistelse utanför sin boningsort.

En risk som ingår i skadeförsäkringsklass 17 kan även betraktas som en underordnad risk, om villkoren i 3 § 2 mom. uppfylls och rättsskyddsförsäkringen gäller en tvist eller risk som uppstår genom användningen av ett högsjöfartyg eller har samband med användningen av det.

5 §

Dessutom har de skadeförsäkringsbolag som statsrådet har beviljat speciell koncession enligt 29 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) rätt att bedriva sådan försäkringsrörelse som avses i lagen om olycksfallsförsäkring.

6 §

Livförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och utländska livförsäkringsbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om utländska försäkringsbolag får i Finland bedriva försäkring som hör till följande livförsäkringsklasser:

1) livförsäkringsklass 1, "Livförsäkring" som omfattar

a) kapitalförsäkring, t.ex. kapitalförsäkring för livsfall och/eller dödsfall samt livförsäkring med återbetalning av erlagda premier,

b) pensionsförsäkringar,

c) annan personförsäkring som livförsäkringsbolag beviljar utöver de livförsäkringar som avses i underpunkterna a och b i 1 punkten, exempelvis försäkring för personskada (även arbetsoförmåga till följd av personskada), försäkring för dödsfall på grund av olyckshändelse och försäkring för invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom,

2) livförsäkringsklass 2, "Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födelsen", varmed avses

a) försäkring där försäkringsfallet är ingående av äktenskap och

b) försäkring där försäkringsfallet är ett barns födelse,

3) livförsäkringsklass 3, "Fondförsäkring", varmed avses sådana försäkringar enligt underpunkterna a och b i 1 punkten samt 2 punkten i denna paragraf där de till försäkringen anslutna förmånerna är i försäkringsavtalet anknutna till hur vissa investeringar utvecklas,

4) livförsäkringsklass 4, "Permanent sjukförsäkring", som omfattar en permanent sjukförsäkring som försäkringsbolaget inte kan säga upp (permanent health insurance),

5) livförsäkringsklass 5, "Tontinverksamhet", varmed avses inrättande av personsammanslutningar för uppbärande av avgifter av medlemmarna i syfte att bilda ett gemensamt kapital och för fördelning av därigenom uppbyggda medel bland de överlevande eller förmånstagare till avlidna medlemmar,

6) livförsäkringsklass 6, "Kapitaliseringsavtalsverksamhet", som omfattar sådana på försäkringstekniska kalkyler baserade avtal som avser återbetalning av influtet kapital och med vilka försäkringsbolaget påtar sig ansvar för förbindelser med fastställd varaktighet och beloppsstorlek mot inbetalning av ett avtalat engångsbelopp eller på förhand fastställda periodiska inbetalningar,

7) livförsäkringsklass 7, "Förvaltning av pensionsfonder", varmed avses förvaltning av tillgångar och placeringar i pensionskassor, pensionsstiftelser och andra gruppensionsfonder. Verksamheten kan även vara förenad med bindande försäkring för värdesäkring av kapital som förvaltas av livförsäkringsbolag eller om en viss minimiränta på dylikt kapital,

8) livförsäkringsklass 8, "Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar", varmed avses verksamhet som bedrivs av försäkringsbolag som avses i kapitel 1, avdelning 4 i bok IV av den franska "Code Francais des Assurances", samt

9) livförsäkringsklass 9, "Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen" varmed avses liv- och pensionsförsäkringsverksamhet som regleras i socialförsäkringslagstiftningen och som livförsäkringsbolaget bedriver på egen risk.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. har endast sådana försäkringsbolag som statsrådet beviljat speciell koncession enligt 3 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare rätt att bedriva försäkring som hör till livförsäkringsklass 9 till den del det är fråga om verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare (468/69).

7 §

En finländsk försäkringsförening får med beaktande av vad som stadgas i 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar i Finland bedriva försäkring i de i 1 § nämnda skadeförsäkringsklasserna 1–13 och 16–18.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1995. Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1993 om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsförfeningar samt för utländska försäkringsbolag som fått koncession i Finland (1650/93).

Rådets direktiv 73/239/EEG; EGT nr 228, 16.8.1973, s. 3, rådets direktiv 84/641/EEG; EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 21, rådets direktiv 87/344/EEG; EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 77, rådets direktiv 79/267/EEG; EGT nr L 63,13.3.1979, s.1

Helsingfors den 5 juni 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Avdelningschefens vikarie, biträdande avdelningschef
Jorma Perälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.