852/1995

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 40 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

I detta beslut bestäms om detaljhandel med i 14 § 2 mom. alkohollagen avsedda alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol.

I detta beslut avses med

1) gårdsvin sådant gårdsvin som avses i social- och hälsovårdsministeriets beslut 851/95,

2) kvass öl som tillverkats av traditionsenliga, av social- och hälsovårdens produkttillsynscentral godkända råämnen så, att alkoholen i drycken bildas av det socker som uppstått av den vid framställningen använda malten och av övriga vid framställningen använda spannmålsprodukter,

3) tillverkningsställe för gårdsvin de produktionslokaliteter där gårdsvinet jäser och mognar,

4) tillverkningsställe för kvass de produktionslokaliteter där tillverkningen av kvass sker i sin helhet från råämne till färdig produkt.

2 §
Allmänna villkor

Tillstånd till i 14 § 2 mom. alkohollagen avsedd detaljhandel kan beviljas endast tillverkare av gårdsvin och kvass.

3 §
Placeringen av försäljningsstället

Försäljningsstället skall vara så placerat att försäljningen av alkoholdrycker inte förorsakar ordningsstörningar eller andra ölägenheter för dem som bor i omgivningen eller för servicen i samhället och övriga funktioner.

Försäljningsstället skall finnas i omedelbar närhet av eller i nära anslutning till tillverkningsstället för gårdsvinet eller kvassen.

4 §
Krav på försäljningslokaler

Försäljningslokalen skall vara ändamålsenligt utrustad och försäljningen skall ske inomhus.

5 §
Krav på försäljningsverksamheten

I butiken får saluhållas endast produkter som tillståndshavaren själv tillverkat.

I butiken får inte saluhållas andra alkoholdrycker än gårdsvin och kvass, samt vid sidan av gårdsvin annat fruktvin som tillståndshavaren tillverkat och som uppfyller de krav som ställs på gårdsvin med undantag för kravet på självförsörjning beträffande råämnena.

Detaljhandel med alkoholdrycker så, att dryckerna sänds eller levereras till beställaren eller köparen är förbjuden.

6 §
Arrangemang som ur nödvändiga för en effektiv övervakning

Försäljningsarrangemangen skall genomföras så att iakttagandet av det detaljhandelsförbud som avses i 16 § alkohollagen kan övervakas på ett tillförlitligt sätt och att brister och störningar kan förebyggas effektivt.

Arrangemangen på försäljningsstället skall vara sådana att det förtäringsförbud som avses i 58 § 1 mom. alkohollagen kan övervakas effektivt och att de begränsningar som stadgats i fråga om försäljningstider och reklam kan iakttas.

7 §
Försäljning i samband med förplägnadsrörelse

Detaljhandel får inte bedrivas i en lokal där alkoholdrycker serveras. Om försäljningsstället som helhet sett omfattar både detaljhandel och förplägnadsrörelse, skall dessa affärsfunktioner och affärslokaler vara tydligt åtskilda med egna kassafunktioner.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 12 juni 1995.

Helsingfors den 7 juni 1995

Minister
Terttu Huttu

Regeringsråd
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.