851/1995

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 8 mom. förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms de villkor, på vilka social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan utfärda tillstånd att använda benämningen gårdsvin vid beskrivningen av fruktvin.

2 §
Definitionen på gårdsvin och råämnena

Gårdsvin skall vara fruktvin som framställts enbart genom jäsning och

1) vars alkoholhalt är högst 13 volymprocent,

2) som produceras av en tillverkare som i både rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och som årligen tillverkar högst 100 000 liter fruktvin, upptappat på kärl,

3) i fråga om vilket de bär och frukter som använts vid tillverkningen samt de aromgivande växtdelarna är till 100 procent inhemska,

4) vars råämnen till minst 50 procent härstammar från tillståndshavarens egna odlingar eller från odlingar som han besitter, samt

5) vars organoleptiska egenskaper härstammar från de råämnen som använts vid framställningen eller från de smak- och aromämnen som uppstått ur dem vid jäsningen.

Gårdsvinet kan ges namn enligt råämnets växtplats antingen efter gården, byn, kommunen, landskapet eller något annat område. Om användningen av geografiska påskrifter bestäms särskilt.

3 §
Tillsatsämnen i gårdsvin

Vid regleringen av syrahalten i gårdsvin får endast citron-, appel- eller mjölksyra användas.

4 §
Egenkontroll

Tillverkningen av gårdsvin och behandlingen av råämnena skall basera sig på ti tillståndshavarens skriftliga plan för egenkontroll enligt vad produkttillsynscentralen närmare bestämmer om uppgörandet av planer för egenkontroll.

5 §
Ansökan om och återkallande av tillstånd

Tillstånd att använda benämningen gårdsvin söks skriftligen hos social- och hälsovårdens produkttillsynscentral. Till ansökan skall fogas en tillräcklig utredning över att produkten och tillverkningen av den uppfyller villkoren i 2–4 §§. Produkttillsynscentralen kan vid behov begära tilläggsutredningar.

Produkttillsynscentralen kan utan ersättning återkalla ett tillstånd att använda benämningen gårdsvin om det framgår att produkten inte längre uppfyller villkoren i 2–4 §§.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 12 juni 1995.

Helsingfors den 7 juni 1995

Minister
Terttu Huttu

Regeringsråd
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.