849/1995

Given i Helsingfors den 7 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 30 § 1 och 3 mom., 32 a § 2 och 3 mom., 36 § 1 mom., 39 § 3 mom., 40 §, 41 § 1 mom., 46 § 6 och 9 mom., 49-51 §§, i 52 § 1 mom. den inledande satsen, 53 a §, 54 § 4 mom., 57 § 1 mom., 58 § 2 mom., 59 och 60 §§, 64 § 5 och 6 mom., 66, 67, 69 och 70 §§, 71 § 1-3 mom., 72 och 73 §§, 74 § 1 mom., 97 § 1 mom., 104, 133 a och 152 a §§, 216 § 1 mom., 218 § 1 mom., 223 och 224 §§ samt 225 § 1 mom.,

av dessa lagrum 30 § 1 och 3 mom., 46 § 6 och 9 mom. samt 49 och 104 §§ sådana de lyder i förordning av den 8 december 1994 (1122/94), 32 a § 2 och 3 mom., 53 a, 133 a och 152 a §§ sådana de lyder i förordning av den 25 augusti 1994 (773/94) samt 54 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 juni 1993 (530/93) och 71 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning, samt

fogas till 47 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 8 december 1994, ett nytt 6 mom. och till förordningen nya 112 a och 141 a §§ som följer:

30 §
System för godkännande och bestyrkande

1. Med EG-godkännande och e-godkännande avses godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar enligt förordningar eller direktiv utfärdade av Europeiska unionens råd eller Europeiska gemenskapernas kommission eller av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tillsammans. Ett sådant godkännande anges genom ett intyg om överensstämmelse eller ett på fordonet, utrustningen eller delen märkt e-godkännandemärke som består av förordningens eller direktivets nummer och en rektangel som omger bokstaven e samt en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet.


3. Med komponent som motsvarar ett EG-direktiv eller E-reglemente avses en sådan komponent på fordon som uppfyller kraven i de EG-direktiv eller E-reglementen som nämns i 1 eller 2 mom. En komponent som används i ett fordon i kategori M1 skall vara EG-, e- eller E-godkänd. En dylik komponent som används i ett annat fordon behöver inte vara EG-, eeller E-godkänd.


32 a §
Tillverkarskylt

2. Skylten för bilar och släpvagnar till bilar skall överensstämma med direktiv 76/114/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 78/507/EEG, och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EEG-typgodkännandenummer,

c) fordonets identifieringsnummer,

d) högsta av tillverkaren tillåtna massa för ett fordon med last,

e) högsta av tillverkaren tillåtna massa för en fordonskombination med last, om fordonet används som dragfordon,

f) högsta av tillverkaren tillåtna massa på varje axel, i ordningen framifrån bakåt, och

g) för en påhängsvagn, högsta av tillverkaren tillåtna massa på vändskivans kopplingstapp.

3. Skylten för motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L2 och L5 skall överensstämma med direktiv 93/34/EEG, och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EEG-typgodkännandenummer,

c) fordonets identifieringsnummer, och

d) den statiska ljudnivån för fordonets motor och motsvarande varvtal.


36 §
Däck

1. En bils däck, dock inte regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv 92/23/EEG om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 30/02, 54 eller 64.


39 §
Styrmekanism

3. Styrmekanismen på andra bilar i kategori M1 än de som har styrmekanismens centrum beläget i främsta fjärdedelen av fordonets längd skall vara EG-godkänd enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning) (74/297/EEG) eller E-reglementet nr 12/02. Styrmekanismen på en bil i kategori M1 och på en sådan bil i kategori N1 vars totalmassa är mindre än 1,5 ton, skall vara godkänd enligt nämnda direktiv sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 91/662/EEG eller E-godkänd enligt reglementet nr 12/03, om bilen tas i bruk för första gången den 1 oktober 1997 eller därefter.


40 §
Rattlås eller annan anordning för förhindrande av olovlig användning

En bil skall vara försedd med ett fast monterat lås för att förhindra olovlig användning av bilen. Låset skall uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (74/61/EEG) eller E-reglementet nr 18/01.

41 §
Bromsar

1. Bilens bromsar skall uppfylla kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (71/320/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/422/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 13/06 eller i ministeriets beslut om tryckluftsbromsar.


46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar

6. En bil i kategori M1 i vilken det finns plats för högst sex personer, föraren medräknad, och vars totalmassa är högst 2,5 ton anses motsvara kraven i denna paragraf, om den är godkänd enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (70/220/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktivet 91/441/EEG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 83/01 B.


9. En bil som avses i 7 mom. anses uppfylla gränsvärdena enligt nämnda mom. och 8 mom., om det åtföljande intyget om överensstämmelse utvisar att bilen är EG-godkänd enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 94/12/EG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 83/03.

47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

6. En bil i kategori N1 och en sådan bil i kategori M1 i vilken det finns plats för flera än sex personer, föraren medräknad, eller vars totalmassa är större än 2,5 ton anses motsvara kraven i denna paragraf, om den är EG-godkänd enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 93/59/EEG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 83/02.

49 §
Mätning av gränsvärdena för vissa avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp

Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp vilkas gränsvärden fastställs i 46 § 1-5 mom., 47 § 1-5 mom. och 48 § 5 mom., mäts i enlighet med testanvisningarna i Federal Test Procedure (FTP 75 eller 79, Code of Federal Regulations § 86.084-26, § 86.101 ... § 86.145 -82 och § 86.301 ... § 86.348-79), som har uppgjorts av Förenta Staternas federala miljöskyddsverk (EPA), eller i enlighet med de testanvisningar som ingår i de bestämmelser som nämns i 52 § 1 mom.

50 §
Försämringsfaktorer

1. En bil anses uppfylla gränsvärdena enligt 46 § 1-5 mom. eller 47 § 1-5 mom. och bilmotorn enligt 48 § 5 mom., om de i utsläppstest mätta avgas- och partikelutsläppen multiplicerade med försämringsfaktorer vilka beaktar hållbarhetskravet och avdunstningsutsläppet med det tillägg av försämringsvärde, som beaktar hållbarhetskravet, inte överstiger de nämnda gränsvärdena.

2. En bil som införs till landet som begagnad och en bil som är tillverkad i ett enstaka exemplar anses dock uppfylla kraven enligt 1 mom., om det avgasutsläpp som uppmäts vid utsläppstest för bilen inte överstiger värdena i de ovan nämnda paragraferna när försämringsfaktorerna inte beaktas.

3. Försämringsfaktorn för begränsningssystemet för avgas- och partikelutsläppen fås genom att avgasoch partikelutsläppen från en bil som avses i 46 § 1-5 mom. efter 80 000 körkilometer, från en bil som avses i 47 § 1-5 mom. efter 200 000 körkilometer och från en motor som avses i 48 § 5 mom. efter 160 000 körkilometer delas med motsvarande utsläpp efter 6 400 körkilometer. Försämringsfaktorn bestäms i enlighet med de testanvisningar som nämns i 49 §. Försämringsfaktorn är dock inte i något fall mindre än talet 1.

4. Som försämringsvärde för begränsningssystemet för kolväteavdunstningen från en bil som avses i 46 § 1-5 mom. används skillnaden mellan avdunstningsutsläppen av kolväten efter 80 000 körkilometer respektive 6 400 körkilometer och från en bil som avses i 47 § 1-5 mom. på motsvarande sätt skillnaden efter 200 000 körkilometer respektive 6 400 körkilometer. Försämringsvärdet bestäms i enlighet med de testanvisningar som nämns i 49 §. Försämringsvärdet är dock inte i något fall negativt.

5. I stället för de försämringsfaktorer och det försämringsvärde som mätts genom ett i 3 och 4 mom. nämnt åldringstest får, på begäran av fordonstillverkaren eller importören, användas försämringsfaktorer och försämringsvärden enligt följande tabell:


Motortyp eller Försämringsfaktorer 	Försämrings- 
utsläppsbegränsningsmetod 46 § 1-5 mom./47 § 1-5 mom./48 § 5 mom. 	värde 
                     CO 	HC 	   NOx 	Partikel-  Avdunstnings-
                                      utsläpp   utsläpp
Ottomotor + oxiderande katalysator 1,2/1,5/- 	1,3/1,7/- 	1,0/1,0/- 	- 	0/0,4/- 
Ottomotor utan katalysator 	1,2/1,5/- 	1,3/1,7/- 	1,0/1,0/- 	- 	0/0,4/- 
Ottomotor + trevägskatalysator 	1,2/1,5/- 	1,3/1,7/- 	1,1/1,2/- 	-	0/0,4/- 
Dieselmotor 	1,1/1,2/1,1	1,0/1,0/1,1	1,0/1,0/1,05	1,2/1,5/1,1 	-

51 §
Märkning av bilar, bruksanvisning, blyfri bensin

1. I motorutrymmet till en lågemissionsbil, dock inte till en bil som avses i 46 § 6-8 mom. skall fästas ett klart synligt beständigt klistermärke på vilket är inmärkt biltillverkarens försäkran att bilen uppfyller kraven enligt 46 § 1-5 mom. Klistermärket skall dessutom ha en anteckning om motortyp och motorns viktigaste inställningsvärden. Klistermärket skall vara sådant att det går sönder när det lösgörs och det skall fästas på en sådan del som inte lätt kan lösgöras. Om märket har text, skall den vara finsk-, svensk- eller engelskspråkig.

2. Tillverkaren eller importören av en lågemissionsbil, dock inte av en bil som avses i 46 § 6-8 mom., skall med varje ny bil ge en finsk- eller svenskspråkig bruks- och serviceanvisning för avgasreningssystemet, avsedd för den som använder bilen. Den skall innehålla anvisningar om hur bilen samt anordningar, utrustning och konstruktioner som hör till avgasreningen skall användas och underhållas, så att utsläppen hålls inom föreskrivna gränser.

3. En lågemissionsbils ottomotor skall kunna användas med blyfri bensin. Detta krav anses uppfyllt, om bränsletankens påfyllningsöppning är utformad så att tanken inte kan fyllas med ett bensinpumpmunstycke med en ytterdiameter på 23,6 mm eller mera.

4. En lågemissionsbil som är försedd med ottomotor, dock inte en bil som avses i 46 § 6-8 mom., skall i närheten av bränsletankens påfyllningsöppning ha en lätt synlig skylt eller ett klistermärke med en finsk, svensk, engelsk eller tysk text med uppmaning att använda blyfri bensin.

5. På en bil som är importerad av någon annan än fordonstillverkarens representant, får texter och anvisningar som avses i 1 och 2 mom., vara skrivna på engelska, tyska eller franska i stället för finska eller svenska.

52 §
Dokumentering över att andra krav för avgasuttsläpp än de som överensstämmer med EG-direktiv uppfylls

1. En bil anses uppfylla kraven enligt 46 § 1-5 mom. eller 47 § 1-5 mom. och bilmotorn enligt 48 § 5 mom., om den är av en modell som


53 a §
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser fordon i kategori M1 eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas bilens koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning, skall dessa uttryckas som utsläppsvärden g/km och förbrukningsvärden liter/100 km i stadstrafik och i trafik utanför tätort samt i kombinerad trafik. Koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen skall meddelas uppmätta i enlighet med EG-rådets direktiv om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (80/1268/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 93/116/EG.

54 §
Bullerbegränsning

4. En bil anses uppfylla kraven enligt 1 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (70/157/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 84/424/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 51/01. En bil anses uppfylla kraven enligt 2 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt nämnda direktiv 70/157/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktiv 92/97/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 51/02.


57 §
Bränsletank

1. Bilens bränsletank skall till sin täthet, tryckhållfasthet och placering uppfylla kraven enligt direktivet 70/221/EEG eller E-reglementet nr 34/01.


58 §
Stänkskärmar och Äskydd

2. Stänkskärmar på en bil i kategori M1 skall vara EG-godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordon (78/549/ EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 94/78/EG. En bil i någon annan kategori än M1 skall uppfylla kraven i 3-5 mom.


59 §
Gångjärn och lås

På en bil i kategori M1 skall sidodörrars gångjärn och lås vara EG-godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/ 387/EEG) eller E-reglementet nr 11/02.

60 §
Hur sätena skall vara fästa

Fäst- och regleringsanordningar på säten i en bil i kategori M1 skall vara godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) (74/408/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/577/EEG, eller är E-godkända enligt reglementet nr 17/04. Hopfällbara samt sido- eller bakåtriktade säten behöver inte uppfylla kraven i denna paragraf.

64 §
Bilbälten och deras fästpunkter

5. Bilbältenas fästpunkter skall uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (76/115/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 82/318/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 14/02. Detta gäller dock inte fästpunkterna i en bil som byggts om från en bil i kategori N1 till en bil i kategori M1 eller, i bussar i kategori M2 och M3, fästpunkterna för bilbälten till andra säten än framsätena. I en bil som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall bilbältenas fästpunkter uppfylla kraven enligt det nämnda direktivet sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/629/EEG. Den H-punkt som avses i 1 mom. skall bestämmas i enlighet med ovan nämnda direktiv eller E-reglemente.

6. Bilbälten skall uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (77/ 541/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 82/319/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 16/04. Bilbältena i en bil som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall uppfylla kraven enligt det ovan nämnda direktivet sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/628/EEG. Bilbälten för andra säten än förarsätet får ändras till ett ankarbälte som är av en modell som har godkänts av fordonsförvaltningen och som lämpar sig för att användas av två barn.

66 §
Huvudstöd

En bil i kategori M1 skall för förarsätet och för framsätet ytterst till höger ha ett huvudstöd som utgör en del av ryggstödet, eller ett separat huvudstöd. Bilen skall vara E-godkänd enligt reglementet nr 17/04, alternativt skall huvudstödet vara godkänt enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (78/932/EEG) eller E-godkänt enligt reglementet nr 25/03.

67 §
Inredning

Placeringen av anordningarna i förarhytten och passagerarutrymmet samt avrundningen och stoppningen av manöverorgan, strömbrytare och andra inredningsdelar i en bil i kategori M1 skall vara godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (passagerarutrymmets inre delar frånsett inre backspeglar, manöverorganens utformning, taket eller det öppningsbara taket, ryggstödet och sätenas baksida) (74/60/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktivet 78/632/EEG, eller E-godkända enligt reglementet nr 21/01.

69 §
Avfrostnings- och avimningsanordningar

En bil skall ha en anordning för avlägsnande av frost från vindrutans utsida och imma från vindrutans insida. På en bil i kategori M1 skall avfrostnings- och avimningsanordningen vara testad vid en temperatur av -18 ± 3°C och vara godkänd enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om avfrostning och avimning av glasrutor i motorfordon (78/317/EEG).

70 §
Vindrutetorkare och Äspolare

En bil skall ha en maskinell vindrutetorkare och vindrutespolare. I en bil i kategori M1 skall vindrutetorkaren och vindrutespolaren vara godkänd enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (78/318/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 94/68/EG. Vindrutespolarens spolvätskebehållare i en buss i kategori M2 och M3 skall rymma minst fem liter vätska.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En bil skall ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) bromslyktor,

d) en lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer baktill,

g) sidoreflektorer, om bilens längd är större än 6 meter,

h) sidolyktor, om bilens längd är större än 6 meter,

i) en eller flera dimbaklyktor,

j) en eller flera backningsstrålkastare,

k) konturlyktor, om bilens bredd är större än 2,1 meter,

l) en igenkänningslykta, som anger fordonsslaget, när det är fråga om en bil i kategori M1 som används i tillståndspliktig personbeställningstrafik,

m) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet, när det är fråga om en buss i kategori M2 eller M3 som används för tillståndspliktig personlinjetrafik; när det är fråga om en buss som används i lokal- och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

n) en blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bogserbil, en bil som används för väghållning eller en mjölkbil som måste stannas på vägens vänstra sida,

o) en blinkande blå varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, och

p) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna, för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

2. Utöver vad som stadgas i 1 mom. får en bil ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som plogar en väg,

c) främre dimstrålkastare,

d) parkeringslyktor, om bilens längd är högst 6 meter och bredd högst 2 meter,

e) sidoreflektorer, om bilens längd är högst 6 meter,

f) sidolyktor, om bilens längd är högst 6 meter,

g) främre reflektorer,

h) konturlyktor när det gäller en bil vars bredd är minst 1,8 meter och högst 2,1 meter, och när det är fråga om en bil i kategori N får sådana lyktor finnas bakom förarhytten,

i) upptill i mitten monterad extra bromslykta,

j) varsellyktor,

k) en polisbil och en bil som används för polisens tjänsteuppdrag kan ha en belyst blå skylt med texten ''POLIISI'' eller ''POLIS'' på karosseriets eller förarhyttens tak samt en blinkande blå varningslykta och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta,

l) blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, en bil som används för arbete på eller bredvid vägen, en vägservicebil som nämns i 90 § och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av fordonsförvaltningen, också när det är fråga om någon annan bil,

m) högst tre orangegula igenkänningslyktor när det är fråga om en bil i kategori N2 eller N3 som används som dragbil,

n) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om vägservicebil,

o) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av fordonet, när det är fråga om en bil i kategori N och när det är fråga om en räddningsbil, ambulans och servicebil samt en bil som används för polisens tjänsteuppdrag i kategori M,

p) lyktor som när det är fråga om en bil i klass N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på en för tillståndspliktig persontrafik använd buss i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på bussens sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som visar att bussen är fullbelagd, och

q) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil som används för specialtransport eller på dess last.

3. Strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i 1 mom. a-k punkten och 2 mom. a-h punkten skall, i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, samt sina kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar, uppfylla kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/756/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/663/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 48/01. Kraven i ovan nämnda direktiv och reglemente tillämpas även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om andra strålkastare, lyktor och reflektorer.


72 §
Halvljus- och helljusstrålkastare

Halvljusstrålkastare skall vara avsedda för högertrafik. Halvljus- och helljusstrålkastare skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (76/761/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/517/EEG, eller vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 1/01, 5/02, 8/04, 20/02 eller 31/02. En glödlampa som används i halvljusoch helljusstrålkastare skall vara avsedd för en sådan strålkastare och e-godkänd enligt nämnda direktiv eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 2/03, 8/04, 20/02 eller 37/03. Summan av de på helljusstrålkastarna märkta referenstalen får inte vara större än 75.

73 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisarna skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/759/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01.

74 §
Bromslyktor

1. Bromslyktorna skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre positionslyktor, bakre positionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/758/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/516/EEG, eller vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 7/01.


97 §
Backspeglar

1. På en bil i en annan kategori än M1 och N1 skall det på karosseriets vardera sida finnas en yttre backspegel. På en bil i kategori M1 och N1 skall det finnas en backspegel på karosseriets vänstra sida och, om det inte finns sikt genom bakrutan, på vardera sidan. På en bil i kategori M1 och N1 skall därtill finnas en backspegel inne i förarhytten, dock inte i en bil där det inte finns sikt genom bakrutan. Backspeglarna skall i fråga om antal, placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordondon (71/127/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 88/321/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 46/0l.


104 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd bil

En bil i kategori M1 anses uppfylla kraven enligt 6 kap., om den är av en modell som har typgodkänts enligt direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktivet 92/53/EEG, och biltillverkaren har givit den ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 6 i nämnda direktiv. Bilbältena och deras fästpunkter skall dock uppfylla kraven i 64 §.

112 a §
Effekt, vridmoment och maxhastighet

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser med förbränningsmotor försedda motorcyklar eller fordon i kategori L5 eller i tekniska uppgifter om motorcykeln meddelas fordonets motoreffekt, vridmoment eller maxhastighet, skall dessa anges uppmätta enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om teknisk maxhastighet, högsta vridmoment och högsta nettomotoreffekt hos två- och trehjuliga motorfordon (95/1/EG).

133 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd motorcykel och fordon i kategori L5

En motorcykel och ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt EG-rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG) och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

141 a §
Effekt, vridmoment och maxhastighet

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser med förbränningsmotor försedda mopeder eller fordon i kategori L2 eller i tekniska uppgifter om mopeden meddelas fordonets motoreffekt, vridmoment eller maxhastighet, skall dessa anges uppmätta enligt direktiv 95/1/EG.

152 a §
Överensstämmelse i fråga on EG-typgodkänd moped och fordon i kategori L2

En moped och ett fordon i kategori L2 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt direktiv 92/61/EEG och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

216 §
Däck

1. Däcken på en släpvagn till bil, förutom regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 92/23/EEG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 30/02, 54 eller 64.


218 §
Bromsar

l. En släpvagn till bil, förutom en släpvagn i kategori O1 skall vara försedd med tillförlitliga och effektiva bromsanordningar. De skall uppfylla kraven i direktivet 7l/320/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/422/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 13/06 eller i ministeriets beslut om tryckluftsbromsar. En släpvagn skall vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar om kopplingen ger efter.


223 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till en bil skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) en lykta för bakre registreringsskylt,

d) främre positionslyktor, om släpvagnens bredd är större än 1,6 meter,

e) bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer bak,

g) främre reflektorer,

h) sidoreflektorer,

i) sidolyktor, om släpvagnens längd är större än 6 meter,

j) dimbaklykta eller Älyktor,

k) konturlyktor, om släpvagnens bredd är större än 2,1 meter, och

l) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än vagnen i övrigt och som skjuter ut utanför vagnens bakre del över en meter.

2. Utöver vad som stadgas i 1 mom., får en släpvagn till en bil vara försedd med följande strålkastare och lyktor:

a) främre positionslyktor, om släpvagnens bredd är högst 1,6 meter,

b) en eller flera backningsstrålkastare,

c) sidolyktor, om släpvagnens längd är högst 6 meter,

d) konturlyktor, om släpvagnens bredd är minst 1,8 meter och högst 2,1 meter,

e) en upptill i mitten monterad tilläggsbromslykta,

f) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning eller lossning, och

g) separat förordnade lyktor och reflektorer på en släpvagn som används för specialtransport eller på dess last.

3. För lyktor, strålkastare och reflektorer som nämns i 1 mom. a-k punkten samt 2 mom. a-d punkten skall kraven på färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning och koppling uppfylla bestämmelserna i direktivet 76/756/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/663/EEG, eller bestämmelserna i E-reglementet nr 48/01. Även vid bestämning av andra lyktors, strålkastares och reflektorers färg, placering, synbarhet och inriktning tillämpas bestämmelserna i ovan nämnda direktiv eller E-reglemente.

224 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01.

225 §
Bromslyktor

1. Bromslyktor skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/758/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/516/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 7/01.1. Denna förordning träder i kraft den 14 juni 1995 och gäller fordon som tas i bruk på ikraftträdelsedagen eller därefter.

2. Ändringarna i förordningens 30 § 3 mom., 32 a § 2 mom., 36 § 1 mom., 39 § 3 mom., 40 §, 41 § 1 mom., 53 a §, 57 § 1 mom., 58 § 2 mom., 59 och 60 §§, 64 § 5 och 6 mom., 66, 67, 69 och 70 §§, 97 § 1 mom., 216 § 1 mom. och 218 § 1 mom. gäller fordon som beviljas EG-typgodkännande eller som typbesiktas som hörande till en ny typserie den 1 januari 1996 eller därefter eller som tas i bruk den 1 januari 1998 eller därefter.

3. Ändringen i förordningens 32 a § 3 mom. gäller fordon som beviljas EG-typgodkännande eller som typbesiktas som hörande till en ny typserie den 14 juni 1995 eller därefter eller som tas ibruk den 1 januari 1999 eller där-efter.

4. Ändringarna i förordningens 47 § 6 mom., 49 och 50 §§, 52 § 1 mom., 73 §, 74 § 1 mom., 224 § och 225 § 1 mom. gäller fordon som tas i bruk den 1 oktober 1995 eller därefter.

5. Förordningens 112 a och 141 a §§ gäller motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L2 och L5 som beviljas EG-typgodkännande eller som godkänns vid typbesiktning som hörande till en ny typserie den 2 februari 1997 eller därefter, eller som tas i bruk den 1 januari 1999 eller därefter.

6. När denna förordning träder i kraft upphävs 71 § 4 mom. även vad gäller andra fordon än de som hör till kategori M1.

Helsingfors den 7 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.