819/1995

Given i Helsingfors den 24 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet 54 § 1-3 mom., 54 a § 1 mom. och 64 § 2 mom.,

av dessa lagrum 54 § 1 mom., 54 a § 1 mom. och 64 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 september 1988 (836/88) och 54 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 24 augusti 1990 (737/90), som följer:

54 §

Grundlönen för en kyrkoherde är 9 630 mark, för annan präst 8 423 mark samt för diakon och kantor 7 469 mark. Grundlönen för en kyrkoherde är dock 9 921 mark, om det finns flera ordinarie prästtjänster i församlingen. Kyrkostyrelsen kan på församlingsfullmäktiges framställning höja ovan nämnd grundlönen för en kyrkoherde till högst 9 921 mark, grundlönen för annan präst till 9 027 mark samt grundlönen för diakon och kantor till högst 7 894 mark för en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen. Om i församlingen finns flera ordinarie prästtjänster kan grundlönen för en kyrkoherde med stöd av nämnda examen höjas till högst 10 441 mark.

I församling vars medlemsantal överstiger 10 000 personer kan församlingsfullmäktige besluta att grundlönen för en kyrkoherde höjs med högst 5,24 procent, grundlönen för annan präst med högst 7,19 procent samt grundlönen för diakon och kantor med högst 5,69 procent.

Om innehavaren av en extraordinarie tjänst inte har behörighet för motsvarande ordninarie tjänst eller hans uppgifter väsentligen består av undervisnings- och upplysningsarbete, är hans grundlön högst 88,01 procent av den i 1 mom. stadgade grundlönen i enlighet med vad kyrkostyrelsen bestämmer på församlingsfullmäktiges framställning.


54 a §

Har en präst eller kantor i den ordning som stadgas i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet bibehållit sin tidigare lagenliga avlöningsrätt som inbegriper rätt till naturaförmåner, bestäms hans grundlön enligt löneklasserna för statens tjänstemän följande: till en kyrkoherde eller annan präst enligt löneklass A 14, till diakon enligt löneklass A 11 och till kantor enligt löneklass A 10. Kyrkostyrelsen kan bestämma att en kyrkoherdes löneklass höjs med högst två löneklasser, om det finns flera ordinarie prästtjänster i församlingen.


64 §

Förordnas en präst, diakon eller kantor som inte har en egen tjänst inom kyrkosamfundet att sköta en vakant tjänst eller ett vikariat, har han rätt till alla de löne- och andra förmåner, som hör till denna tjänst, om inte kyrkostyrelsen bestämmer något annat. Har han inte den fulla behörighet som fordras för tjänsten eller utför han inte alla de uppgifter som hör till tjänsten, skall hans grundlön bestämmas så att den är högst 90,54 procent av lönen för tjänsten.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

När denna förordning träder i kraft betalas präster med full lön skillnaden mellan lönen enligt denna förordning och den lön som betalas från den 1 mars till den 31 maj 1995 för den tid som de har rätt att lyfta lön av församlingen.

De grundlöner som avses i 54 § 1 mom. denna förordning justeras enligt samma grunder som grundlönerna enligt löneklasserna för statens tjänstemän.

Helsingfors den 24 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.