810/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om bokföringsnämnden

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 19 oktober 1973 om bokföringsnämnden (784/73) 2 § och 3 § 1 mom. samt

fogas till förordningen nya 1 a och 1 b §§ som följer:

1 a §

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/95) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den.

Kommunsektionen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, som handels- och industriministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Medlemmarna utnämns så att inrikesministeriet, finansministeriet och handels- och industriministeriet får en representant vardera och kommunalförvaltningen tre. Ordförande är inrikesministeriets representant och vice ordförande handels- och industriministeriets representant. För ordföranden, vice ordföranden och var och en av medlemmarna utses en suppleant på samma sätt. Av de ordinarie medlemmarna skall minst två vara antingen ledamot eller suppleant i bokföringsnämnden.

Kommunsektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Vad som stadgas nedan om bokföringsnämnden tillämpas även på kommunsektionen. En sådan avskrift som avses i 9 § 1 mom. samt berättelsen enligt 10 § skall kommunsektionen tillställa även inrikesministeriet.

1 b §

Bokföringsnämnden kan tillsätta en tidsbestämd sektion, som bereder de ärenden enligt 1 § som nämnden överlåter på den samt utför andra uppgifter som nämnden anvisar. Bokföringsnämnden kan befullmäktiga sektionen att under en bestämd tid eller i enskilda fall avge utlåtanden och bevilja undantag i ärenden som hör till nämndens kompetens, med undantag av principiella ärenden och ärenden som medför väsentliga förändringar i bokföringspraxis.

En tidsbestämd sektion består av en ordförande och minst tre och högst sex andra medlemmar, som bokföringsnämnden utnämner bland sina ledamöter och suppleanter högst för bokföringsnämndens mandattid.

Den tidsbestämda sektionen är beslutför då ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

2 §

Undantag enligt 35 § bokföringslagen kan sökas av en bokföringsskyldig eller av en organisation för näringsidkare eller kommuner.

3 §

Ansökan om anvisning eller utlåtande samt om beviljande av undantag eller tillstånd skall göras skriftligen. Ansökan om undantag i stadgandena angående bokslut skall göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet skall göras enligt bokföringslagen. I ansökan, som skall lämnas in eller sändas per post till handels- och industriministeriets registratorskontor, skall tillräckligt specificerat anges den fråga i vilken anvisning, utlåtande eller undantag söks, samt uppgift om på vilket sätt de handlingar som nämns i 8 § 5 mom., 14 § 2 mom., 24 § 3 mom. och 25 § bokföringslagen kommer att förvaras.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.