792/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om bekämpningsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69):

1 kap.

Ansökan om registrering samt godkännande av bekämpningsmedel

1 §
Registreringsansökan

Ansökan om registrering av ett växtskyddsmedel kan göras av verksamhetsidkare som ansvarar för att medlet släpps ut på marknaden och som har ett fast verksamhetsställe i någon av Europeiska unionens (EU) medlemsstater. Ansökan om registrering av övriga bekämpningsmedel kan göras endast av finska tillverkare och importörer. Ansökan om registrering skall göras hos kontrollcentralen för växtproduktion.

Sökanden skall i samband med ansökan lämna uppgifter och undersökningar om

1) preparatets användningssätt och effektivitet,

2) de rester som användningen av preparatet orsakar,

3) preparatets och det verksamma ämnets kemiska och fysikaliska egenskaper, giftighet och övriga effekter på hälsan,

4) preparatets beteende och inverkan på miljön,

5) de skyddsåtgärder som en trygg användning förutsätter samt

6) övriga omständigheter som behövs när förutsättningarna för godkännande bedöms.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om registreringsansökan och om de uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan samt om de preparatprov som behövs. Bekämpningsmedelsnämnden kan dessutom vid behov ge mera detaljerade anvisningar om vilka uppgifter och undersökningar som skall fogas till ansökan.

2 §
Granskning av ansökan

Kontrollcentralen för växtproduktion skall granska de inlämnade ansökningarna. Om en ansökan är bristfällig skall sökanden reserveras en skälig tid för att avhjälpa bristen.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall efter den granskning som avses i 1 mom. tillställa bekämpningsmedelsnämnden en anmälan om ansökan jämte sitt förslag till kontrollprogram.

3 §
Kontroller och utlåtanden

Bekämpningsmedelsnämnden beslutar vilka kontroller preparatet skall genomgå eller vilka utlåtanden som skall begäras. Nämnden kan också besluta om avgörande av ärendet utan kontroller eller utlåtanden.

När växtskyddsmedel utvärderas skall de enhetliga principer som ingår i bilaga 6 till rådets direktiv om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (91/414/EEG), nedan växtskyddsdirektivet, följas.

4 §
Godkännande och registrering

Bekämpningsmedelsnämnden godkänner bekämpningsmedel för viss tid, dock för högst tio år.

Bekämpningsmedelsnämnden beslutar om villkoren och begränsningarna i fråga om användningen av bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedelsnämnden meddelar kontrollcentralen för växtproduktion sitt beslut som gäller godkännande, och kontrollcentralen antecknar beslutet i bekämpningsmedelsregistret efter att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilda skäl kan bekämpningsmedelsnämnden dock bestämma att beslutet genast skall antecknas i registret.

5 §
Förnyat godkännande

Godkännandets giltighetstid kan förnyas på ansökan. Ansökan om förnyat godkännande skall göras senast sex månader innan gällande godkännande upphör. I fråga om förnyat godkännande gäller i övrigt vad som i detta kapitel stadgas om ansökan om registrering och behandling av ansökan. Bekämpningsmedelsnämnden skall kontrollera att det fortfarande finns förutsättningar för godkännande.

6 §
Ändring och återkallande av godkännande

Bekämpningsmedelsnämnden kan på ansökan av registreringsinnehavaren, på framställning av kontrollcentralen för växtproduktion eller på eget initiativ ändra villkoren för användning av registrerade preparat efter att ha hört sökanden.

Sådana ändringar i texten på ett bekämpningsmedels förpackning som inte inverkar väsentligt på användningen av preparatet, användningsvillkoren eller varningsföreskrifterna kan göras vid kontrollcentralen för växtproduktion så som bekämpningsmedelsnämnden bestämmer närmare. Kontrollcentralen för växtproduktion skall underrätta bekämpningsmedelsnämnden om ändringarna.

Bekämpningsmedelsnämnden kan på grundval av anmälan enligt 7 § och även i övrigt, om det finns särskilda skäl, ta upp godkännandet av ett registrerat preparat till behandling. Nämnden skall härvid återkalla godkännandet, om det framgår att bekämpningsmedlet inte längre uppfyller de stadgade förutsättningarna för godkännande.

När bekämpningsmedelsnämnden återkallar ett godkännande skall nämnden samtidigt besluta inom vilken tid tillverkningen och importen av preparatet skall upphöra samt preparatet avlägsnas ur handeln, tas ur bruk och avföras ur bekämpningsmedelsregistret.

7 §
Anmälan om eventuella skadliga effekter

Registreringsinnehavaren skall underrätta kontrollcentralen för växtproduktion om sådana nya uppgifter som registreringsinnehavaren har fått under registreringens giltighetstid och som visar att bekämpningsmedlen eller deras verksamma ämnen har eventuella skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

2 kap.

Särskilda stadganden om godkännande av växtskyddsmedel

8 §
Växtskyddsmedel vars aktiva substans har upptagits på positivlistan

Om en registreringsansökan gäller ett växtskyddsmedel vars verksamma ämne finns upptaget på den positivlista som Europeiska gemenskapernas kommission för, utvärderas det verksamma ämnet inte i samband med granskningen.

Om växtskyddsmedlet har godkänts i någon av EU:s medlemsstater i enlighet med växtskyddsdirektivet, skall det på framställning av sökanden godkännas utan att denne behöver upprepa undersökningarna. En förutsättning är dock att undersökningarna har utförts under förhållanden som motsvarar de jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden som råder i Finland.

Om det i ett fall enligt 2 mom. dock med avvikelse från sökandens framställning beslutas att preparatet skall genomgå ytterligare undersökningar eller att preparatet inte godkänns, skall beslutet motiveras och beslutet jämte motivering meddelas kommissionen.

9 §
Växtskyddsmedel vars verksamma ämne (nytt) inte ingår i positivlistan

Om en registreringsansökan gäller ett växtskyddsmedel vars verksamma ämne inte före den 25 juli 1993 har funnits på marknaden i någon av EU:s medlemsstater och inte ännu har upptagits på positivlistan eller ingen ansökan om godkännande av preparatet tidigare har gjorts i någon annan medlemsstat, skall även de andra myndigheter som nämns i 18 § på begäran av kontrollcentralen för växtproduktion och bekämpningsmedelsnämnden bedöma om ansökan motsvarar förutsättningarna i växtskyddsdirektivet.

Om bekämpningsmedelsnämnden anser att ansökan uppenbart uppfyller förutsättningarna i växtskyddsdirektivet, skall nämnden anvisa sökanden att tillställa kommissionen en ansökan jämte bilagor om det verksamma ämnet samt om åtminstone ett preparat som innehåller det verksamma ämnet samt att sända dem till EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter för kännedom.

Om kommissionen godkänner att ansökan undersöks för upptagande på positivlistan, kan preparatet godkännas för en tid av högst tre år. Om inget beslut om att uppta det verksamma ämnet på positivlistan har fattats under den tid för vilket det har godkänts, kan preparatet godkännas på nytt för en tid av högst tre år.

Om en ansökan som gäller ett preparat som avses i 1 mom. har lämnats in tidigare i någon annan medlemsstat inom EU, kan preparatet godkännas under de förutsättningar som stadgas i 3 mom.

10 §
Växtskyddsmedel vars verksamma ämne (gammalt) inte ingår i positivlistan

När ansökan gäller ett växtskyddsmedel vars verksamma ämne har funnits på marknaden före den 25 juli 1993 i någon av EU:s medlemsstater kan preparatet godkännas i enlighet med de krav som gällde den 31 december 1994, även om det verksamma ämnet inte har upptagits på positivlistan. Godkännandet kan dock vara i kraft högst till dess att kommissionen har beslutat att det verksamma ämnet skall upptas på positivlistan.

Ett växtskyddsmedel som har registrerats före den 1 januari 1995 och ett växtskyddsmedel för vars del ansökan om registrering har lämnats in före den 1 januari 1995 får godkännas under de förutsättningar som stadgas i 1 mom.

11 §
Ändring av ett beslut så att det motsvarar positivlistan

När beslut om att uppta ett verksamt ämne på positivlistan har fattats skall det bestämmas att de preparat i registret som innehåller det verksamma ämnet skall godkännas på nytt så som bestäms i växtskyddsdirektivet.

Godkännandet av ett registrerat preparat skall vid behov ändras så att det motsvarar de villkor och bestämmelser i fråga om det verksamma ämnet som anges på positivlistan.

Om kommissionen beslutar att inte uppta ett verksamt ämne på positivlistan, skall godkännandet av preparatet återkallas i enlighet med kommissionens beslut.

12 §
Utvidgning av användningen på ansökan av någon annan än registreringsinnehavaren

Bekämpningsmedelsnämnden beslutar om sådan utvidgning av användningen av växtskyddsmedel som avses i 4 d § 3 mom. lagen om bekämpningsmedel. Utvidgning söks hos kontrollcentralen för växtproduktion.

Villkor för utvidgning är att

1) sökanden har lämnat in handlingar och uppgifter som motiverar en utvidgad användning,

2) de förutsättningar för godkännande av växtskyddsmedel som anges i 4 a § 1 mom. 2-4 punkten lagen om bekämpningsmedel föreligger i övrigt,

3) den planerade användningen är av liten omfattning, och att

4) användarna ges en bruksanvisning, antingen genom att denna fogas till texten på förpackningen eller genom separata informationsblad.

13 §
Tillfälligt godkännande av växtskyddsmedel

Om växtproduktionen hotas av någon oförutsebar fara som inte kan avvärjas på något annat sätt, kan ett växtskyddsmedel godkännas för en tid av högst 120 dagar. Kontrollcentralen för växtproduktion skall underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om beslutet.

14 §
Försök och forskning

Sådana försök med oregistrerade preparat i forsknings- och utvecklingssyfte som avses i 4 § 3 mom. lagen om bekämpningsmedel får utföras, förutsatt att kontrollcentralen för växtproduktion har beviljat tillstånd därtill och de utförs med begränsade mängder av preparaten under kontrollerade förhållanden på ett avgränsat område.

Tillstånd skall sökas hos kontrollcentralen för växtproduktion senast två månader innan det planerade försöket inleds. Till ansökan skall fogas en försöksplan samt handlingar som innehåller alla tillgängliga uppgifter på basis av vilka det är möjligt att bedöma försökets eventuella effekter på människors eller djurs hälsa och på miljön.

Bekämpningsmedelsnämnden kan vid behov bestämma att kontrollcentralen för växtproduktion innan tillstånd beviljas skall höra de kontrollmyndigheter som nämns i 18 §. Nämnden kan också vid behov besluta om förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Bekämpningsmedelsnämnden kan meddela närmare anvisningar angående ansökan om tillstånd och behandlingen av ansökan.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall omedelbart underrätta bekämpningsmedelsnämnden om tillstånd som sökts och beviljats.

Om försök med genetiskt modifierade organismer stadgas särskilt.

3 kap.

Bekämpningsmedelsnämnden samt institutioner och myndigheter som utför kontroller

15 §
Bekämpningsmedelsnämnden och dess uppgifter

Statsrådet tillsätter på föredragning av jord- och skogsbruksministeriet bekämpningsmedelsnämnden för tre år i sänder.

Bekämpningsmedelsnämndens uppgift är att besluta om godkännande av preparat som är avsedda att användas som bekämpningsmedel. Nämnden beslutar om begränsningarna och villkoren i fråga om användningen av bekämpningsmedel samt utför andra sådana uppgifter som stadgas eller bestäms för den.

Bekämpningsmedelsnämnden utarbetar Finlands förslag till beslut av kommissionen om upptagande av verksamma ämnen på positivlistan. Bekämpningsmedelsnämnden beslutar också om Finlands ställningstaganden till de beslutsförslag som gäller godkännande av verksamma ämnen och som de andra medlemsstaterna inom EU lägger fram.

16 §
Bekämpningsmedelsnämndens sammansättning

Till bekämpningsmedelsnämnden hör en ordförande och en vice ordförande samt sex andra medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant.

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och vice ordförande samt deras suppleanter, skall kunna anses opartiska i ärenden som gäller bekämpningsmedel. Ordföranden och vice ordföranden utses av statsrådet i samband med att nämden tillsätts. Nämndens medlemmar skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, kontrollcentralen för växtproduktion, arbetsministeriet, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, livsmedelsverket och Finlands miljöcentral.

Bekämpningsmedelsnämnden kan ha sekreterare med tjänsten som bisyssla.

17 §
Behandling av ärenden

Bekämpningsmedelsnämnden fastställer en arbetsordning, som innehåller bestämmelser om handläggningen av ärendena och ordnandet av verksamheten i övrigt.

18 §
Kontrollmyndigheter

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är de statliga myndigheter och institutioner som nämns nedan skyldiga att på begäran av bekämpningsmedelsnämnden utföra kontroller av dylika preparat och att avge utlåtanden om förutsättningarna för godkännande som följer:

1) för kontroll av preparatens biologiska effektivitet och användbarhet, lantbrukets forskningscentral, och för kontroll av preparat som är avsedda att användas inom skogsbruket, skogsforskningsinstitutet,

2) för utvärdering av preparatens hälsoeffekter, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

3) för utvärdering av preparatens arbetshygieniska olägenheter, arbetsministeriet,

4) för utvärdering av preparatens effekter på miljön, Finlands miljöcentral,

5) för bestämning av rester i animala produkter, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

Kontrollcentralen för växtproduktion utvärderar eller kontrollerar preparatens kemiska och fysikaliska egenskaper, bestämmer vid behov rester i växtprodukter samt utvärderar vid behov preparatets biologiska effektivitet och brukbarhet.

4 kap.

Utnyttjande av forskningsrön samt affärshemligheter

19 §
Utnyttjande av forskningsrön

Uppgifter och forskningsresultat angående ett verksamt ämne vilka ingår i registreringsansökan för ett växtskyddsmedel som avses i 8 och 9 §§ får inte utan sökandens samtycke användas till förmån för en annan sökande tidigare än tio år efter att det verksamma ämnet upptogs på positivlistan.

När tilläggsuppgifter om det verksamma ämnet i ett preparat som avses i 1 mom. har inlämnats för ändring av villkoren för användning av preparatet eller för kvarhållande av det verksamma ämnet på positivlistan, får dessa tilläggsuppgifter användas till förmån för en annan sökande tidigast fem år efter att det beslut som baserar sig på tilläggsuppgifterna har fattats, dock inte förrän de tio år som avses i 1 mom. har löpt ut.

Uppgifter och forskningsresultat som ingår i registreringsansökan för ett växtskyddsmedel som avses i 8 och 9 §§ får inte utan sökandens samtycke användas till förmån för en annan sökande tidigare än tio år efter det att preparatet första gången godkändes i någon av EU:s medlemsstater.

Uppgifter och forskningsresultat som ingår i registreringsansökan för ett växtskyddsmedel som avses i 10 § får inte utan sökandens samtycke användas till förmån för en annan sökande tidigare än tio år efter det att preparatet registrerades i Finland, dock inte förrän preparatets verksamma ämne har införts på positivlistan.

Uppgifter och forskningsresultat som ingår i registreringsansökan för övriga bekämpningsmedel får inte användas till förmån för andra sökande, om sökanden inte har givit sitt samtycke därtill.

20 §
Avgränsning av affärs- och yrkeshemligheter

Såsom i 9 a § 1 mom. lagen om bekämpningsmedel avsedd affärs- eller yrkeshemlighet kan inte betraktas:

1) namnet på preparatet eller dess verksamma ämne eller halten av verksamt ämne i preparatet,

2) namnet på de ämnen i preparatet som har klassificerats som farliga,

3) uppgifter om preparatets och det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper,

4) analysmetoder för undersökning av kvaliteten och mängden av de verksamma ämnena i växtskyddsmedlet samt de rester som användning av växtskyddsmedlet orsakar,

5) sammanfattning av resultaten från undersökningar som visar produktens effektivitet och oskadlighet för människor, djur, växter och miljön,

6) uppgifter om metoder för att oskadliggöra det verksamma ämnet eller växtskyddsmedlet,

7) uppgifter om rekommenderade metoder för att minska riskerna samt andra försiktighetsåtgärder,

8) uppgifter om metoder för destruktion av produkten och dess förpackning,

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage under hantering, lagring och transport av växtskyddsmedel, eller

10) information om första hjälp och medicinsk behandling vid personskador.

5 kap.

Lämnande av uppgifter om bekämpningsmedel

21 §
Lämnande av uppgifter om ansökningar som gäller växtskyddsmedel

Sökanden skall underrätta kontrollcentralen för växtproduktion om inlämnande av de handlingar som nämns i 9 §.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall på begäran av andra medlemsstater inom EU och kommissionen sända kopior av den ansökan som tillställts kontrollcentralen, en förteckning över och en sammanfattning av undersökningarna med preparatet och dess verksamma ämnen samt de beslut som gäller preparatet.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall sända kommissionen för kännedom sådana beslut av bekämpningsmedelsnämnden som avses i 8 § 2 mom. och grunderna för besluten.

22 §
Lämnande av uppgifter om besluten

Kontrollcentralen för växtproduktion skall kvartalsvis skriftligen underrätta de andra medlemsstaterna inom EU och kommissionen om växtskyddsmedel som har godkänts eller vilkas godkännande har återkallats. Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) registreringsinnehavaren,

2) preparatets namn eller varumärke,

3) typ av preparat,

4) namnet på och halten av det verksamma ämne som växtskyddsmedlet innehåller,

5) användningsändamålet,

6) maximimängderna av tillfälligt fastställda rester, om sådana inte redan har fastställts i gemenskapens lagstiftning, och

7) skälen för återkallande av godkännandet.

Till anmälan skall fogas de handlingar som behövs för utvärdering av tillfälligt fastställda maximala resthalter.

23 §
Bekämpningsmedelsregister

Kontrollcentralen för växtproduktion skall föra ett register över godkända preparat av vilket framgår följande uppgifter:

1) registreringsinnehavaren,

2) preparatets namn eller varumärke,

3) preparatets verksamma ämnen och mängderna av dessa,

4) det godkända användningsändamålet,

5) bruksanvisningen och begränsningarna i användningen samt bestämmelser om förpackningen och varningspåskrifterna, samt

6) en sammanfattning av effekterna på hälsan och miljön.

Uppgifterna i registret är offentliga.

24 §
Bekämpningsmedelsförteckning

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen publicera en förteckning över godkända bekämpningsmedel och villkoren för användningen av dem.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen sända uppgifter om växtskyddsmedlen i bekämpningsmedelsförteckningen till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna inom EU och till kommissionen.

6 kap.

Tillverkning, marknadsföring och användning

25 §
Klassificering och förpackning

Angående farlighetsklassificering samt förpackning av bekämpningsmedel gäller vad som stadgas i kemikalielagen (744/89) eller stadgas eller bestäms med stöd av den.

26 §
Påskrifter på bekämpningsmedelsförpackningarna

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar allmänna föreskrifter om de påskrifter på förpackningar som baserar sig på klassificeringen av bekämpningsmedel och som innehåller bruksanvisningar. Bekämpningsmedelsnämnden fastställer påskrifterna på varje preparats förpackning när den godkänner preparatet.

Påskrifterna på förpackningarna skall vara avfattade på finska och svenska.

27 §
Ändring av påskrifterna på förpackningen

När bekämpningsmedelsnämnden med stöd av 6 § 1 mom. ändrar begränsningarna och de övriga villkoren i fråga om användning av ett preparat skall nämnden samtidigt bestämma inom vilken tid påskrifterna på förpackningarna för de partier av preparatet i fråga som hålls till salu skall ändras så att de motsvarar de nya föreskrifterna. Detsamma gäller kontrollcentralen för växtproduktion när den med stöd av stadgandet i fråga beslutar om ändring av påskrifterna på förpackningen.

28 §
Tillverkning, lagring och förvaring

Angående tillverkning, teknisk användning och annan industriell hantering samt lagring och förvaring av ett bekämpningsmedel som klassificerats som farligt gäller vad som stadgas i kemikalielagen samt stadgas eller bestäms med stöd av den. Detsamma gäller försäljning och annan överlåtelse av ett bekämpningsmedel som klassificerats som farligt, om inte något annat följer av 4 h § lagen om bekämpningsmedel.

Vid saluhållning av andra bekämpningsmedel än sådana som avses i 1 mom. skall de förvaras åtskilda från livsmedel och fodermedel.

29 §
Försäljning och överlåtelse av bekämpningsmedel som omfattas av specialexamen

Ett bekämpningsmedel som får säljas endast till personer som har avlagt den specialexamen som avses i 4 h § lagen om bekämpningsmedel får överlåtas från affärer endast mot uppvisande av examensbevis. Överlåtaren skall föra bok över överlåtelser av dylika bekämpningsmedel, och av denna försäljningsbokföring skall framgå

1) till vem bekämpningsmedlet har överlåtits,

2) vilket bekämpningsmedel som har överlåtits och mängden av det, samt

3) överlåtelsetidpunkten.

Försäljningsbokföringen skall förvaras i fem år från den sista anteckningen.

30 §
Användning av bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel får användas endast sådana bekämpningsmedel som har införts i registret i Finland och som är försedda med en sådan text på förpackningen som bekämpningsmedelsnämnden har godkänt. Ett bekämpningsmedel får användas endast i enlighet med den bruksanvisning som bekämpningsmedelsnämnden har godkänt.

31 §
Användning i särskilda situationer

Växtskyddsmyndigheten kan, när den bestämmer om sådan bekämpning av skadegörare som avses i växtskyddslagen (1203/94) med tillstånd av bekämpningsmedelsnämnden och på de villkor som denna ställer avvika från de begränsningar som anges på förpackningen.

32 §
Transport

Angående transport av bekämpningsmedel gäller vad som särskilt stadgas eller bestäms om transport av farliga ämnen.

7 kap.

Tillsyn

33 §
Tillsynsmyndighet

Kontrollcentralen för växtproduktion är ledande myndighet vid tillsynen över att lagen om bekämpningsmedel iakttas. Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen utarbeta en tillsynsplan.

När tillsynen planeras skall kontrollcentralen för växtproduktion samarbeta med myndigheterna inom arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården samt med tullverket.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen före den 1 augusti underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna inom EU om resultaten av tillsynen.

34 §
Rådgivning och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion skall i samarbete med andra berörda myndigheter svara för att rådgivning och utbildning i riktig användning av bekämpningsmedel ordnas.

35 §
Specialexamen

Den specialexamen som avses i 4 h § lagen om bekämpningsmedel och som berättigar till användning av särskilt farliga bekämpningsmedel avläggs för kontrollcentralen för växtproduktion på det sätt som den bestämmer. Vid planering och utvecklande av examen skall kontrollcentralen för växtproduktion samarbeta med myndigheterna inom arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården.

8 kap.

Särskilda stadganden

36 §
Produkter som behandlats med bekämpningsmedel

Angående rester av bekämpningsmedel i livsmedel eller fodermedel och övervakningen av dem gäller vad som stadgas särskilt.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt behandling med bekämpningsmedel skall uppges i fråga om sådana frön, knölar, lökar, sticklingar, rotstockar, plantor och andra växter eller växtdelar avsedda för förökning eller fortsatt kultivering som importeras eller som säljs eller överlåts på annat sätt.

37 §
Hur anmälningar och uppgifter skall tillställas sökanden

De anmälningar och uppgifter som gäller komplettering av en ansökan som avses i denna förordning kan sändas till sökanden per post i orekommenderat brev under den adress sökanden har uppgivit, på något annat delgivningssätt som stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) eller som telefax.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 februari 1984 om bekämpningsmedel (211/84) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.