780/1995

Utfärdat i Helsingfors den 12 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har

ändrat 3 § 3 och 4 mom. och 4 § 2 mom. i sitt beslut av den 11 januari 1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/95), samt

fogat ett nytt 5 mom. till 3 §, ett nytt 4 mom. till 6 § samt en ny 25 a § till beslutet som följer:

3 §
Fisk och könsceller av fisk

Det är förbjudet att från övriga medlemsstater införa vattenbruksfisk för andra ändamål än de som avses i 1 mom. Det är också förbjudet att från övriga medlemsstater införa könsceller av vattenbruksfisk. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (avdelningen) kan dock i undantagsfall bevilja tillstånd för införsel av levande vattenbruksfisk eller könsceller av vattenbruksfisk från den del av Torne älvs vattendrag som hör till Sverige. Det är förbjudet att exportera levande vattenbruksfisk eller könsceller av vattenbruksfisk till övriga medlemsstater för odling eller utplantering. Vid export av levande vattenbruksfisk för att användas direkt som livsmedel skall bestämmelserna i direktivet 91/67/EEG iakttas.

Annan levande fisk eller könsceller av fisk får införas till Finland från övriga medlemsstater endast om avdelningen har beviljat ett införseltillstånd och på de villkor som bestäms i införseltillståndet.

Bestämmelserna i 1-4 mom. tillämpas inte på tropiska akvariefiskar eller könsceller av dem.

4 §
Skaldjur, blötdjur och könsceller av dem

Vilda levande sötvattenskräftor eller könsceller av dem får oberoende av användningsändamålet införas till Finland endast om avdelningen har beviljat ett införseltillstånd och på de villkor som bestäms i införseltillståndet. Andra vilda levande skaldjur och vilda levande blötdjur eller könsceller av dem får införas till Finland för utplantering endast om avdelningen har beviljat ett införseltillstånd och på de villkor som bestäms i införseltillståndet.


6 §
Hov- och klövdjur

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på renar som införs från Sverige för en tillfällig vistelse i Finland på högst 30 dygn, och inte heller på renar som återförs från Sverige efter att ha utförts från Finland till Sverige för en tillfällig vistelse i Sverige på högst 30 dygn.

25 a §
Mikrobodlingar

Odlingar av mikrober, som kan förorsaka djursjukdomar som skall bekämpas med stöd av 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/80) eller andra, därmed jämförbara allvarliga djursjukdomar, får införas till Finland från övriga medlemsstater endast om avdelningen har beviljat ett införseltillstånd och på de villkor som bestäms i införseltillståndet. Vid utförsel av odlingar av mikrober, som kan förorsaka djursjukdomar, från Finland till övriga medlemsstater skall den mottagande medlemsstatens införselbestämmelser iakttas.


Detta beslut träder i kraft den 19 maj 1995.

Helsingfors den 12 maj 1995

Bitr. avdelningschef
Jaana Husu

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.