775/1995

Given i Helsingfors den 12 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 3 § 1 mom. e punkten och 31 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. e punkten sådan den lyder i förordning av den 31 januari 1995 (133/95), samt

fogas till 31 § ett nytt 5 mom., till 37 § ett nytt 2 mom., till 44 § ett nytt la mom. och till 52 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av 26 november 1993 (1042/93), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den största tillåtna hastigheten på väg


e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel, 60 km/h; denna begränsning gäller dock inte sådan motorcykel som till sin ursprungliga modell är utan fjädring baktill (L3 och L4 klasser) och sedan utgången av vars tillverkningsår har förflutit minst 25 år,


31 §
Allmänna krav för koppling av släpfordon

1. Till ett motordrivet fordon får kopplas bara ett släpfordon i gången om inte annat föranleds av denna paragraf eller 35 § 4 mom.


5. Vid släpvagnstransporter av personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten får dock två eller flera släpvagnar kopplas till en bil eller en traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 22 m och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos det dragande fordonet.

37 §
Allmänna bestämmelser rörande lastning av fordon

2. Lastutrymmet i ett motordrivet fordon och lastutrymmet i ett släpfordon som kopplats till ett motordrivet fordon får inte användas för annan persontransport än sådan som avses i detta kapitel.

44 §
Persontransport i släpvagns lastutrymme

1 a. Med bil- eller traktorsläpvagn får på en rutt som godkänts av polisen transporteras personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten, förutsatt att släpvagnens konstruktion och utrustning lämpar sig för persontransport. Den högsta tillåtna körhastigheten vid transporten är 25 km/h. Vid persontransport med påhängsvagn eller med två eller flera till varandra kopplade släpvagnar skall dragfordonets förare ha ett körkort som berättigar till framförande av fordonskombination av klass DE.


52 §
Godkännande av fordon och fordonskombination för anteckning i registret med avvikelse från denna förordning

3. Fordonsförvaltningen kan bevilja undantag från stadgandet i 37 § 2 mom. för verksamhet i anslutning till filmproduktion eller forskning.Denna förordning träder i kraft den 17 maj 1995.

Helsingfors den 12 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.