760/1995

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 1995

Statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 14 § lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbrukarna kan i enlighet med detta beslut betalas miljöstöd för jordbruket enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94). Miljöspecialstöd för jordbruket kan betalas också till andra än till jordbrukare som avses i detta beslut i det fall som bestäms i 16 § 3 mom.

Med stöd av detta beslut betalas inte miljöstöd för jordbruket för sådan åker som har lagts i träda på annat sätt än genom flerårig grönträda i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealtillägg.

2 §
Mål

Syftet med miljöstödet för jordbruket är att

1) reducera belastningen på miljön, särskilt yt- och grundvattnet samt luften, minska de olägenheter som orsakas av bekämpningsmedel, värna om den biologiska mångfalden samt vårda landskapet på landsbygden,

2) upprätthålla jordens avkastningsförmåga på en god nivå eller höja den, samt

3) ersätta de kostnader eller inkomstbortfall som miljövårdande och landskapsvårdande åtgärder medför och trygga jordbrukarnas utkomstmöjligheter under föränderliga förhållanden.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) jordbrukare

a) en fysisk person som idkar jordbruk eller trädgårdsodling,

b) en sammanslutning, ett dödsbo, ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag som består av fysiska personer och idkar jordbruk eller trädgårdsodling, förutsatt att bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna i andelslaget genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling; i fråga om ett aktiebolag förutsätts att över hälften av aktiebolagets röstetal direkt innehas av personer som genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling, och

c) en kommun, staten, en församling och en stiftelse samt en lantbruksläroanstalt, en forskningsanstalt och en sammanslutning som bedriver seminverksamhet när den idkar jordbruk eller trädgårdsodling,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/92) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) åker sådan åker som avses i 30 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket,

4) annat område en kantzon i omedelbar anslutning till ett åkerområde samt sådan betes- eller ängsmark eller motsvarande som bär tydliga spår av odling eller betesgång; med annat område avses dock inte ett område som beskogats på naturlig väg eller som jordbrukaren har beskogat,

5) regionerna A-C4 de regioner som avses i statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1995 (1258/94) samt i statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/95), samt med

6) gårdsbruksenhet en helhet som består av en eller flera produktionsenheter och som en enskild jordbrukare eller enskilda jordbrukare besitter i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/69), testamente eller någon annan åtkomsthandling.

4 §
Allmänna villkor för beviljande av miljöstöd för jordbruket

Miljöstöd för jordbruket kan betalas till en jordbrukare

1) som äger eller besitter en gårdsbruksenhet med minst tre hektar åker enligt definitionen i 3 § 3 punkten; en trädgårdslägenhet eller en gårdsbruksenhet som odlar frilandsgrönsaker skall ha minst en halv hektar åker som ingår i växtföljden för trädgårdsgrödor,

2) som är varaktigt bosatt i Finland; också en sammanslutning som har registrerats i Finland anses vara bosatt i landet,

3) som eller vars make den 31 december året före det år då en förbindelse eller ett avtal enligt 4 punkten ingås inte har fyllt 65 år; ifall det är fråga om en sammanslutning, ett dödsbo eller ett samfund kan stöd betalas, under förutsättning att åtminstone en bolagsman, medlem eller delägare som bor på gårdsbruksenheten eller på ett sådant avstånd från den som är lämpligt med tanke på skötseln av den inte har fyllt 65 år, och

4) som har ingått en sådan förbindelse eller ett sådant avtal med staten som avses i detta beslut.

2 kap.

Miljöbasstöd för jordbruket

5 §
Villkor för beviljande av miljöbasstöd för jordbruket

Miljöbasstöd för jordbruket kan under 1995-1999 beviljas jordbrukare som idkar jordbruk eller trädgårdsodling och som för en tid av fem år förbinder sig vid att

1) ett miljövårdsprogram som utgör en basutredning om miljövården på gårdsbruksenheten utarbetas för gårdsbruksenheten före ingången av 1998,

2) på gårdsbruksenheten används högst de mängder gödselmedel som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet; med gödselmedel avses både handelsgödsel och stallgödsel,

3) stallgödseln lagras på ett godtagbart sätt; den sprids inte på tjäle eller snötäckt jord; i regionerna A och B skall den åkerareal som står till förfogande för stallgödselspridningen vara minst en hektar per 1,5 djurenheter, eller så skall stallgödseln användas på något annat godtagbart sätt,

4) på gårdsbruksenheten lämnas omkring en meter breda dikesrenar längs utfallsdikena, och längs bäckar, andra vattendrag och hushållsvattenbrunnar lämnas minst tre meter breda skyddsremsor som är täckta av flerårig växtlighet,

5) i regionerna A och B minst 30 procent av gårdsbruksenhetens åkrar är täckta av växter eller växtrester också utanför växtperioden eller föremål för reducerad bearbetning som utförs på ett godkänt sätt; när denna vintergröna areal beräknas kan sammanhängande åkerområden som tillhör flera gårdsbruksenheter beaktas,

6) bevara odlingslandskapet och dess biologiska mångfald, sköta bostads- och produktionsbyggnadernas omgivning samt obrukade åkerområden och avhålla sig från att beskoga sådana åkrar som är värdefulla med tanke på landskapsbilden,

7) växtskyddet i samband med grönsaksodling på friland samt frukt- och bärodling uppfyller de villkor som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, och

8) på gårdsbruksenheten från och med 1998 används bara testad utrustning för spridning av bekämpningsmedel och att bekämpningsmedel från och med samma år får spridas bara av personer som har genomgått sprutförarutbildning.

Om de åtgärder som avses i 1 mom. förutsätter investeringar eller motsvarande förändringar, skall jordbrukaren förbinda sig att genomföra dem inom tre år från ingåendet av den förbindelse som avses i 6 §.

Om jordbrukaren vidtar sådana åtgärder som gäller förändringar i åkerns besittning eller motsvarande åtgärder vilkas uppenbara syfte är att undvika att de fastställda villkoren för beviljande av miljöbasstöd för jordbruket följs, kan landsbygdsnäringsdistriktet återkräva miljöbasstödet för jordbruk helt eller delvis.

6 §
Ingående av förbindelse

Jordbrukaren skall till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget lämna in en skriftlig förbindelse att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till miljöbasstödet för jordbruk. I samband med ansökan om arealbaserade stöd skall jordbrukaren årligen tillställa kommunens landsbygdsnäringsmyndighet de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

7 §
Förfallogrund

En förbindelse som jordbrukaren har ingått förfaller och betalningen av miljöbasstöd för jordbruket upphör efter det kalenderår då jordbrukaren eller någon annan som avses i 4 § 3 punkten fyller 65 år.

8 §
Frånträdande av förbindelse

Om jordbrukaren frånträder sin förbindelse, kan honom beviljas miljöbasstöd för jordbruket tidigast efter den ansökningstid som följer två år efter att förbindelsen frånträddes.

Om jordbrukaren frånträder sin förbindelse inom två år från att den ingicks, kan landsbygdsnäringsdistriktet återkräva miljöbasstödet för jordbruk hos jordbrukaren.

9 §
Beloppet av miljöbasstödet

Till jordbrukaren betalas årligen, om villkoren i 5 § uppfylls, miljöbasstöd för jordbruket enligt följande för varje sådan hektar åker enligt 4 § 1 punkten som definieras i 30 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket:

1) för spannmålsväxter, ärter, oljeväxter och stärkelsepotatis

1 050 mark i region A, 600 mark i region B, 400 mark i region C1 och 250 mark i regionerna C2-C4,

2) för vall och övriga jordbruksgrödor

1 730 mark i region A och 850 mark i regionerna B och C,

3) för ettåriga trädgårdsgrödor 1 730 mark i hela landet och för fleråriga trädgårdsgrödor 4 410 mark i hela landet, samt

4) för flerårig grönträda 600 mark i region A och 400 mark i region B.

3 kap.

Miljöspecialstöd för jordbruket

10 §
Stödformer

Miljöspecialstöd för jordbruket kan betalas för ersättande av kostnader och inkomstbortfall som följande åtgärder föranleder samt som incitament, förutsatt att ett avtal om genomförande av åtgärden eller åtgärderna ingås med staten:

1) ekologisk produktion och omläggning till sådan,

2) anläggande och skötsel av skyddszoner vid vattendrag och på grundvattenområden,

3) behandling av avrinningsvatten från åkerområden,

4) intensifiering av stallgödselanvändningen,

5) landskapet och den biologiska mångfalden,

6) extensifiering av jordbruksproduktionen, samt

7) uppfödning av lantraser och odling av lantsorter.

Avtal om genomförande av åtgärderna i 1 mom. 1, 4 och 6 punkten kan ingås och miljöspecialstöd för jordbruket kan betalas bara om jordbrukaren uppfyller villkoren för betalning av miljöbasstödet för jordbruk. Till jordbrukaren kan därvid betalas både miljöbasstöd och miljöspecialstöd för jordbruket.

11 §
Ingående av avtal

En jordbrukare eller annan kontrahent ingår avtal enligt 10 § med det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Avtalet kan samtidigt gälla en eller flera av åtgärderna i 10 § 1 mom. så som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsnäringsdistriktet kan dock inte ingå avtal om beloppet av specialstöd som utgär på basis av avtalet skulle vara ringa.

12 §
Avtalsperiod

Avtalsperioden för de avtal som avses i 16-20 §§ är fem år. Avtal om utvecklande och vård av landskapet samt främjande av den biologiska mångfalden kan ingås för en tid av antingen fem eller tjugo år. Avtalsperioden för avtal enligt 16 § 1 och 2 mom. om anläggande och skötsel av skyddszoner samt behandling av avrinningsvatten från åkerområden, när det är fråga om anläggning av våtmarker eller sedimenteringsbassänger på åker, är dock tjugo år.

I statsbudgeten fastställs det årliga maximibelopp som kan användas för sådana femåriga och tjugoåriga avtal som avses i 1 mom.

13 §
Föremål för avtalet

I avtalet skall definieras de åkerområden och andra områden som avtalet gäller. Om åkern eller en del av den har arrenderats kan avtalet gälla också dessa åkerområden, förutsatt att legoavtalet är i kraft åtminstone hela avtalsperioden.

I fråga om andra områden kan avtal ingås i de fall jord- och skogsbruksministeriet bestämmer, när det gäller anläggning och skötsel av våtmarker och sedimenteringsbassänger, utvecklande och vård av landskapet, skötsel av naturliga slåtter- och betesmarker samt främjande av den biologiska mångfalden.

14 §
Frånträdande och hävande av avtal

Om en jordbrukare eller någon annan kontrahent som har ingått avtal enligt detta beslut frånträder avtalet då det varit i kraft i minst två år, betalas miljöspecialstöd för jordbruket bara i proportion till avtalets giltighetstid. Om en jordbrukare eller någon annan kontrahent frånträder ett avtal som har varit i kraft kortare tid än två år, kan det miljöspecialstöd för jordbruket som redan har betalts återkrävas hos den som har ingått avtalet. I fråga om räntan på det belopp som återkrävs tillämpas 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

Landsbygdsnäringsdistriktet kan häva ett avtal som avses i detta beslut, om den jordbrukare eller någon annan kontrahent som ingått avtalet har hemlighållit omständigheter som inverkat väsentligt på ingåendet av avtalet eller lämnat felaktiga uppgifter på någon väsentlig punkt, eller om han eller gårdsbruksenhetens senare ägare inte iakttar avtalsvillkoren.

15 §
Överföring av avtal

Ett avtal kan på ansökan överföras på den nya ägaren eller innehavaren av en gårdsbruksenhet eller en del därav, om ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten övergår till en sådan person eller sammanslutning eller till ett sådant dödsbo eller samfund som uppfyller de krav som i detta beslut ställs på den som ingår avtalet.

16 §
Avtal som baserar sig på planer

I ett avtal om anläggande och skötsel av skyddszoner förbinder sig jordbrukaren att på ett odlat åkerområde i enlighet med en plan anlägga en skyddszon som är täckt av flerårig växtlighet och att sköta den enligt avtalsvillkoren.

I ett avtal om behandling av avrinningsvatten förbinder sig jordbrukaren att följa en plan som gäller anläggning och skötsel av våtmarker och sedimenteringsbassänger, kontrollerad dränering, kalkfilterdikning eller kalkning av sulfatjordar. Vidare förutsätts att jordbrukaren ingår ett annat avtal som avses i 1 mom. än ett som gäller kalkfilterdikning, kontrollerad dränering och kalkning av sulfatjordar.

I ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra sådana åtgärder på sin gårdsbruksenhet som utvecklar eller iståndsätter landskapet. I ett avtal om vård av naturliga slåtter- och betesmarker förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra sådana åtgärder på sin gårdsbruksenhet som sköter eller iståndsätter naturliga slåtter- och betesmarker. Avtalen enligt detta moment kan av särskilda skäl ingås också med andra än med jordbrukare som avses i detta beslut.

I ett avtal om främjande av den biologiska mångfalden förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan sköta eller restaurera småbiotoper, anlägga viltvårdsåkrar eller i övrigt främja mångfalden av naturtyper eller organismer i jordbruksmiljön.

Avtalen enligt 1-4 mom. skall basera sig på en sådan plan som avses i 4 § förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (749/95).

17 §
Avtal om omläggning till ekologisk produktion och avtal om ekologisk produktion

I ett avtal om omläggning till ekologisk produktion förbinder sig jordbrukaren att lägga om all den åker han äger eller besitter eller största delen av den till ekologisk odling inom ett omläggningsskede som varar högst tre år per åkerskifte och att därefter bruka åkrarna med ekologiska produktionsmetoder till avtalsperiodens utgång.

I ett avtal om ekologisk produktion förbinder sig jordbrukaren att fortsätta odla sin gårdsbruksenhet eller största delen därav med ekologiska produktionsmetoder. En jordbrukare anses bruka sin lägenhet med ekologiska produktionsmetoder om han

1) med staten har ingått ett sådant avtal om naturenlig lantbruksproduktion som avses i lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) och har brukat sin gårdsbruksenhet i enlighet med de produktionsvillkor för ekologiskt jordbruk som ingår i nämnda avtal i minst tre år före ingående av det avtal som avses i detta beslut, eller

2) har brukat sin gårdsbruksenhet eller största delen därav i minst tre år före ingående av det avtal som avses i detta beslut, med odlingsmetoder som uppfyller de produktionsvillkor som definieras i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, eller med motsvarande odlingsmetoder.

Ett avtal enligt denna paragraf får inte omfatta samma åkerområde som ett avtal enligt 19 §.

18 §
Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

I ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning förbinder sig jordbrukaren att på ett sätt som är godtagbart med tanke på miljön ta emot, hantera och återvinna stallgödsel från en annan gårdsbruksenhet eller organiskt avfall som uppkommit på en sådan och som inte kan återvinnas på gårdsbruksenheten i fråga. Avtal kan i huvudsak ingås i fråga om pälsdjurs-, fjäderfä- eller svingödsel.

19 §
Avtal om extensifierad jordbruksproduktion

I ett avtal om extensifierad jordbruksproduktion förbinder sig jordbrukaren att på ett område som definieras i avtalet använda högst hälften av den mängd gödselmedel som jord- och skogsbruksministeriet genom beslut bestämmer som basnivå för gårdsbruksenheter som är berättigade till miljöbasstöd för jordbruket. Avtalet får inte omfatta samma åkerområde som avtal enligt 17 §.

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på det område som definieras i avtalet.

20 §
Avtal om uppfödning av lantraser och avtal om odling av lantsorter

I ett avtal om uppfödning av lantraser förbinder sig jordbrukaren att på sin gårdsbruksenhet föda upp väst-, öst- eller nordfinsk boskap eller finska hästar, lantrasgetter eller får av finsk lantras.

I ett avtal om odling av lantsorter förbinder sig jordbrukaren att på ett åkerområde om minst 50 ar odla sådana hotade eller äventyrade trädgårds- eller jordbruksgrödor som jord- och skogsbruksministeriet fastställer särskilt.

21 §
Beloppet av miljöspecialstödet för jordbruk

Till en jordbrukare eller någon annan som har ingått ett avtal betalas årligen miljöspecialstöd för jordbruket för varje hektar åker enligt 4 § 1 punkten som omfattas av avtalet, utom i fråga om 1b-punkten och 6 punkten, som följer:

1) avtal som baserar sig på planer

a) avtal om anläggande och skötsel av skyddszoner, högst 3 600 mark i hela landet,

b) övriga avtal; miljöspecialstöd för jordbruk betalas enligt godkända kostnader och godkänt inkomstbortfall, dock högst 3 600 mark per hektar,

2) avtal om omläggning till ekologisk produktion

a) under omläggningen till ekologisk produktion (tre år) 1 800 mark i region A, 1 600 mark i region B och 1 400 mark i region C, samt

b) efter omläggningen 700 mark i hela landet i stöd för ekologisk produktion,

3) avtal om ekologisk produktion

700 mark i hela landet i stöd för ekologisk produktion,

4) avtal om intensifierad stallgödselanvändning

200 mark i hela landet,

5) avtal om extensifierad jordbruksproduktion

300 mark i hela landet,

6) avtal om uppfödning av lantraser

500 mark per djurenhet, och

7) avtal om odling av lantsorter

500 mark i hela landet.

Till jordbrukaren kan dock betalas högst ett markbelopp som motsvarar 350 ecu per hektar åker för en förbindelse och avtal som samtidigt gäller en och samma odlingsareal för en ettårig gröda. Om till jordbrukaren utöver avtalen betalas miljöbasstöd för jordbruket för odling av fleråriga trädgårdsgrödor får ersättningen vara sammanlagt högst ett markbelopp som motsvarar 700 ecu per hektar åker.

Om jordbrukaren har ingått ett avtal enligt 17 § 1 eller 2 mom., tillämpas inte maximibeloppen i 2 mom. i denna paragraf. Om jordbrukaren utöver ett avtal enligt 17 § 1 eller 2 mom. har ingått något annat avtal enligt detta beslut och det belopp som skall betalas i enlighet med det avtal som avses i 17 § 1 eller 2 mom. inte överstiger beloppen i 2 mom. i denna paragraf, får för alla de avtal enligt detta beslut som är i kraft samtidigt inte betalas mera än maximibeloppen i 2 mom. i denna paragraf.

De skäliga planeringskostnaderna för de åtgärder som ingår i ett avtal kan inbegripas i de totala kostnaderna för projektet.

4 kap.

Rådgivning, utbildning och utvecklingsprojekt

22 §
Rådgivning och utbildning

Stöd för de kostnader som uppgörandet av ett miljövårdsprogram för en gårdsbruksenhet eller ett trädgårdsföretag medför kan beviljas den som uppgör programmet. Stöd kan beviljas också för sådan utbildning av jordbrukare och trädgårdsföretagare som gäller införande av miljövänliga jordbruksmetoder, spridning av växtskyddsmedel och stallgödsel och användning av utrustning för detta, anläggande och skötsel av skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, behandling av avrinningsvatten, extensiv produktion, ekologiska produktionsmetoder, utveckling eller iståndsättning av landskapet, främjande av den biologiska mångfalden samt restaurering och skötsel av naturliga slåtter- och betesmarker. Stöd kan beviljas också för utbildning och rådgivning i skogsvård som anknyter till odlingslandskapet och dess biologiska mångfald.

Stöd kan beviljas för deltagande i eller anordnande och genomförande av utbildning enligt 1 mom. samt för framställning av behövligt informationsmaterial.

23 §
Utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas för projekt som utvecklar jordbrukets miljövård och miljöskydd samt landskapet och den biologiska mångfalden och där nya metoder, anordningar eller verksamhetsmodeller testas eller införandet av dem främjas. Stöd kan beviljas också för projekt som hänför sig till ekologisk produktion.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar, efter att ha hört miljöministeriet, med stöd av 14 § 2 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket närmare föreskrifter och anvisningar om genomförande av systemet med miljöstöd för jordbruket samt om verkställigheten av detta beslut.

25 §
Betalning och återkrav av miljöstöd för jordbruk

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar, efter att ha hört miljöministeriet, med stöd av 52 § 2 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket närmare föreskrifter om betalningen och återkrav av miljöstöd för jordbruk.

26 §
Övervakning av miljöstödet för jordbruk

Vid övervakningen av miljöstöd för jordbruket iakttas förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (749/95).

27 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett avgörande som har träffats med stöd av detta beslut stadgas i 48 § 1 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket.

28 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 maj 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Miljöstöd för jordbruket som avses i detta beslut kan betalas först efter att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt åtgärderna enligt detta beslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven.

Helsingfors den 4 maj 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.