750/1995

Given i Helsingfors den 28 april 1995

Förordning om ändring av 48 a och 49 a §§ i reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 48 a § 1 mom. och 49 a § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 48 a § 1 mom. i förordning av den 5 maj 1989 (396/89) och 49 a § 1 mom. i förordning av den 31 december 1994 (1596/94), som följer:

48 a §

Inom statsrådet finns ett finanspolitiskt ministerutskott, vars ordförande är statsministern och medlemmar finansministern, en av statsministern förordnad minister som förordnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, handels- och industriministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsministern förordnade ministrar. Då en minister som är medlem av finanspolitiska ministerutskottet av någon orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare medlem av finanspolitiska ministerutskottet.


49 a §

Inom statsrådet finns ett utskott för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet), vars ordförande är statsministern och medlemmar utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsministern och den tredje är den minister till vars område det ärende som handläggs hör.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 28 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.