745/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87),

sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (772/90) och

fogas till 3 kap. 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 kap.

Skingringsförbud och kvarstad

1 §
Förutsättningar för skingringsförbud och kvarstad

En juridisk persons egendom kan ställas under skingringsförbud eller beläggas med kvarstad även när det finns skäl att misstänka att den juridiska personen genom att gömma eller förstöra sin egendom eller på något annat jämförbart sätt försöker undandra sig att betala en samfundsbot. Härvid gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om skingringsförbud och kvarstad för egendom som tillhör den som misstänks för brott.

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

1 §
Förutsättningar för husrannsakan

Om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket det strängaste straffet är mer än sex månaders fängelse, får husrannsakan företas i byggnader, rum eller slutna kommunikationsmedel eller på slutna förvaringsställen för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brottet. Husrannsakan får företas också om det brott som misstanken gäller är innehav av förfalskningsmaterial, innehav av falska pengar eller dataintrång i personregister eller om omständigheter som anknyter till utdömande av samfundsbot utreds.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 95/93
LaUB 23/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.