719/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34, 35 och 37 §§ samt 39 § 2 mom. och 40 § 1 mom. lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91) som följer:

34 §
Hänvisningsstadgande

Om straff för brott mot industriell rätt som riktar sig mot rättigheter som avses i denna lag stadgas i 49 kap. 2 § strafflagen.

35 §
Kretsmönsterförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot denna lags stadganden om skydd för kretsmönster skall, om inte gärningen skall bestraffas som brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, för kretsmönsterförseelse dömas till böter.

37 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 35 och 36 §§, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

39 §
Förhindrande av att kränkning fortgår

En integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster kan tas i beslag, när det kan antas att ett brott mot industriell rättighet har begåtts. Härvid skall iakttas vad tvångsmedelslagen (450/87) stadgar om beslag.


40 §
Verkningar av att en registrering förklaras ogiltig

Har registreringen av ett kretsmönster förklarats ogiltig genom registermyndighetens beslut som vunnit laga kraft, kan straff, ersättning eller en annan påföljd som stadgas i 35, 38 eller 39 § i denna lag eller i 49 kap. 2 § strafflagen inte dömas ut.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.