714/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 146 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 146 § 1 och 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 18 januari 1985 (61/85), som följer:

146 §

Om straff för miljöförstöring och byggnadsskyddsbrott som har begåtts i strid med denna lag eller stadganden som har utfärdats med stöd av den eller plane- eller tillståndsbestämmelser eller förbud stadgas i 48 kap. 1-4 och 6 §§ strafflagen.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet utan ett sådant tillstånd som krävs enligt denna lag uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller försummar de skyldigheter som anges i tillståndet, skall för byggnadslagsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.