712/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 60-63 §§ avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93),

av dessa lagrum 60 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1994 (1419/94) och 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1994 (1413/94), som följer:

60 §
Avfallsförseelse

Den som avsiktligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som nämns i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 eller 19 §, 22 § 1 mom., 26 §, 40 § 3 mom., 43 § 2 mom., 44 § 2 eller 3 mom., 50 §, 55 § 2 eller 3 mom., 57 eller 73 a § eller mot förbud eller bestämmelser som utfärdats med stöd av nämnda stadganden eller

2) försummar skyldigheter som nämns i 7-9 §§, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 22 § 2 eller 3 mom., 42 § 1 mom., 43 § 2 mom., 46 §, 51 § 3 eller 4 mom. eller 55 § 1 mom., eller

3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i avfallstransportförordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot en bestämmelse som utfärdas med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldigheter som nämns i 11 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 §, 23-25 eller 49 §.

61 §
Hänvisningsstadgande

Om straff för miljöförstöring i strid med i 60 § 1 mom. i denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

62 §
Ordningsbot

För ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt 19 § kan polisen påföra ordningsbot till ett belopp som stadgas genom förordning. Om ordningsbot gäller i övrigt ordningsbotslagen (66/83) eller stadganden som utfärdats med stöd av den.

63 §
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 71 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.