699/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 23 § lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), sådan den lyder ändrad genom lagar av den 12 april 1991 och den 24 januari 1995 (672/91 och 67/95), som följer:

23 §

Om straff för miljöförstöring eller naturskyddsbrott som har begåtts i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-5 §§ strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot en fredningsbestämmelse som ingår i eller har utfärdats med stöd av denna lag eller som köper eller tar emot något som har erhållits genom att en sådan bestämmelse har överträtts,

2) tar i besittning, överlåter, förevisar offentligt i kommersiellt syfte, säljer, håller till salu, erbjuder eller transporterar för försäljning eller för in i landet eller ut ur landet ett djur eller en växt eller en del eller en produkt därav i strid med 14 a, 14 b eller 16 § eller

3) för in i landet eller ut ur landet eller transporterar genom finskt territorium ett djur eller en växt eller en del eller en produkt därav utan ett sådant tillstånd eller intyg som avses i de förordningar som nämns i 16 a §,

skall, om inte gärningen skall bestraffas som naturskyddsbrott, för naturskyddsförseelse dömas till böter.

För naturskyddsförseelse döms även den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot en ordningsstadga som avses i 3 § eller ett förbud mot att använda fångstredskap som avses i 15 § eller

2) bryter mot en anmälningsskyldighet som avses i 16 c § eller ett annons- eller reklamförbud eller ett tillståndsvillkor som avses i 19 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.