687/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 18 § lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) som följer:

18 §
Straffstadganden

Om straff för brott mot arbetarskyddsföreskrifterna och för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för ett sådant brott mot skyddsstadgandena som gäller arbetstiden för unga arbetstagare och som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.

En arbetsgivare eller en arbetsgivares företrädare som på något annat sätt än så som nämns i 1 eller 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller förordning som givits med stöd av denna lag skall för brott mot stadgandena om skydd för unga arbetstagare dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.