684/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) 20 § samt

ändras 19 § som följer:

19 §
Straffstadganden

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ge en arbetstagare semester enligt denna lag eller som i strid med lagen håller en arbetstagare i arbete under den tid som han bestämt för semester eller

2) försummar sin skyldighet enligt 17 §,

skall för semesterlagsförseelse dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om semesterbokföring som avses i 18 § 1 mom. samt för en sådan semesterlagsförseelse som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.