680/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) 16 § samt

ändras 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1978 (1066/78), som följer:

15 §
Straffstadganden

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot stadganden eller bestämmelser som ingår i denna lag eller har utfärdats med stöd av den och som gäller annat än betalningsskyldighet, arbetstidsbokföring eller framläggning, skall för arbetstidsförseelse inom handeln dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

För arbetstidsförseelse döms även en motorfordonsförare som försummar att i körjournalen införa föreskrivna anteckningar eller att ha den med under körningen.

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om arbetstidsbokföring som avses i 12 § 3 mom. samt för en sådan arbetstidsförseelse inom handeln som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.