678/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om arbetstiden för gårdskarlar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 april 1970 om arbetstiden för gårdskarlar (284/70) 18 § samt

ändras 17 § som följer:

17 §

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot arbetstidsstadgandena i 3 eller 6-9 §, skall för överträdelse av arbetstidsstadgandena för gårdskarlar dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om arbetstidsbokföring som avses i 14 § 2 mom. samt för en sådan överträdelse av arbetstidsbestämmelserna för gårdskarlar som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.