674/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 83 och 84 §§ sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 83 § och 84 § 2 mom. sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78),

dessa lagrum sådana de lyder, 83 § delvis ändrad genom lag av den 4 december 1987 (936/87) och 84 § 2 mom. i lag av den 19 december 1986 (1006/86), som följer:

83 §
Straffstadganden som gäller arbetsgivaren och dennes företrädare

Om straff för brott mot 15 § 3 och 4 mom. stadgas i 47 kap. 3 § strafflagen.

Om straff för brott mot 29 § 1 och 2 mom. stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för kränkning av den i 76 § 1 mom. stadgade föreningsfriheten stadgas, när det är fråga om arbetstagarnas fackliga eller politiska verksamhet, i 47 kap. 5 § strafflagen.

Om straff för brott mot 77 § 2 mom. stadgas i 47 kap. 4 § strafflagen.

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i strid med 4 § 1 mom. underlåter att dra försorg om att skriftligt arbetsavtal ingås,

2) anställer en ung arbetstagare i strid med 5 § 1 eller 2 mom.,

3) i strid med 22 § kvittar en arbetstagares lönetillgodohavande med sin motfordran,

4) i strid med 31 § 1 mom. underlåter att skicka en insjuknad eller skadad arbetstagare till läkare för undersökning eller att ta kontakt med en läkare eller i strid med 33 § underlåter att se till att en insjuknad eller skadad arbetstagare får vård,

5) inte ger arbetsintyg enligt 60 §,

6) i strid med 76 § 2 mom. vägrar att åt arbetstagarna upplåta utrymmen som han har i sin besittning eller

7) bryter mot den framläggningsskyldighet som avses i 89 §,

skall för överträdelse av sjömanslagen dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

84 §
Straffstadganden som gäller medlemmar och biträden i fartygskommissioner

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 73 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.