671/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 54 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 54 § lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70), sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 december 1987 (935/87), som följer:

54 §
Straffstadganden

Om straff för brott mot 17 § 3 och 4 mom. stadgas i 47 kap. 3 § strafflagen.

Om straff för brott mot den i 52 § 1 mom. nämnda föreningsfriheten stadgas, när det är fråga om arbetstagarnas fackliga eller politiska verksamhet, i 47 kap. 5 § strafflagen.

Om straff för brott mot 53 § 2 mom. stadgas i 47 kap. 4 § strafflagen.

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 26 § 1 mom., 47 § eller 52 § 2 mom. skall för överträdelse av lagen om arbetsavtal dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.