643/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 90 och 97 §§ läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) 97 § samt

fogas till 90 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 mars 1995 (416/95), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

90 §

En apotekare och hans biträde får inte olovligen röja en enskild persons eller en familjs hemlighet som han fått kännedom om i sitt uppdrag.


97 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 90 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.