623/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 62 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 62 § 2 och 3 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 31 december 1986 (1038/86), samt

fogas till 62 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 31 december 1986, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

62 §

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag har fått uppgifter om en redares eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd får inte utan lov röja dem.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som nämns i 1 mom., om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.