601/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 135 § sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 135 § sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1993 (1610/93), som följer:

135 §

Den som bryter mot de stadganden i kreditinstitutslagen som gäller uppgörande av bokslut, koncernbokslut eller revisionsberättelse eller mot stadgandena i denna lag om avgivande av slutredovisning över en sparbanks likvidation skall för sparbanksbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 89 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.