593/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87) 70 och 71 §§,

ändras 69 §, 72 § 2 mom., 73 § 1 mom. och 74 §,

av dessa lagrum 72 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 8 september 1989 (797/89), samt

fogas till 78 § ett nytt 6 mom. som följer:

69 §
Hänvisningsstadgande

Om straff för användning av kärnenergi på ett sådant sätt att gärningen är ägnad att framkalla allmän fara för liv eller hälsa stadgas i 34 kap. 4, 5, 7 och 8 §§ strafflagen.

Om straff för verksamhet som strider mot 4 § i denna lag stadgas i 34 kap. 6-8 §§ strafflagen.

Om straff för anskaffning av anordningar, ämnen, formler eller ritningar som behövs för att tillverka en kärnladdning, i syfte att begå ett kärnladdningsbrott, stadgas i 34 kap. 9 § strafflagen.

Om straff för miljöförstöring som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

72 §
Olovlig användning av kärnenergi och brott mot stadgandena i kärnenergilagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) underlåter att iaktta vad som stadgas i 9 §, 20 § 2 mom., 21 § 2 mom. och 36 § eller med stöd av 76 § 1 mom.,

2) bryter mot eller underlåter att iaktta i 25 § nämnda tillståndsvillkor eller något som en myndighet med stöd av denna lag har bestämt för tryggande av säkerheten eller om skydds- och beredskapsarrangemangen eller andra arrangemang som behövs för begränsning av kärnskador,

3) av annan orsak än tvingande skäl som rör tryggande av säkerheten hindrar eller stör en sådan anordnings funktion som installerats med tanke på tillsyn som avses i 63 §, eller

4) bryter mot en skyldighet som ålagts honom med stöd av 63 § 1 mom. 5 punkten,

skall, om brottet inte skall bestraffas enligt 69 §, för brott mot kärnenergilagen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

73 §
Förverkandepåföljd

En kärnladdning, ett kärnämne eller kärnavfall som har använts för att begå brott som avses i 69 § samt en anordning eller ett ämne eller formler eller ritningar som nämns i 3 mom. skall dömas förbrutna till staten.


74 §
Väckande av åtal

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för brott som nämns i 69 eller 72 § förrän han i ärendet har inhämtat strålsäkerhetscentralens utlåtande. Om ett brott som avses i 72 § har begåtts i en sådan verksamhet som övervakas av handels- och industriministeriet, skall utlåtande inhämtas av ministeriet.

78 §
Tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt denna paragraf döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.