580/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i riksdagsordningen 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 12 maj 1972 (357/72), och

ändras 5 § och 8 § 4 mom., sådana de lyder, 5 § delvis ändrad genom lag av den 8 september 1989 (793/89) och 8 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1075/91), som följer:

5 §

Om straff för valbrott, röstköp, röstningsfusk och förvanskande av valresultat stadgas i 14 kap. 1-4 §§ strafflagen.

8 §

Har den som valts till riksdagsman efter valförrättningen dömts för ett uppsåtligt brott till fängelse eller dömts för valbrott, röstköp, röstningsfusk eller förvanskande av valresultat vid riksdagsmannaval, har riksdagen rätt att pröva om han alltjämt skall tillåtas vara riksdagsman. Ger brottets art eller det sätt på vilket brottet begåtts vid handen att den dömde inte är värd det förtroende och den aktning riksdagsmannauppdraget förutsätter, kan riksdagen, om den dömde inte själv av riksdagen har anhållit om befrielse därifrån, efter att i saken ha inhämtat utlåtande av grundlagsutskottet, genom beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna förklara att hans riksdagsmannauppdrag har upphört. Vad som här stadgas gäller sedan hovrätten givit sitt utslag, även om detta inte vunnit laga kraft. Trots att ändring sökts skall riksdagen likväl ta upp ärendet till behandling redan på grundval av underrättens utslag, om riksdagen beslutar detta med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.