566/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 8 och 10 §§ lagen om samfälligheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 3 mom. och 10 § 2 mom. lagen den 18 augusti 1989 om samfälligheter (758/89) som följer:

8 §

Har en delägare från sin fastighet överlåtit en andel eller del därav i en samfällighet eller gemensam särskild förmån, får mottagaren rätt att med stöd av den förvärvade andelen föra talan vid delägarstämman när andelen vid en fastighetsförrättning har överförts till hans fastighet eller har förordnats höra till den eller när en lägenhet har bildats med stöd av andelen.

10 §

En delägare som inte själv vill sköta om sammankallandet av ett icke konstituerat delägarlag och de övriga arrangemangen i samband därmed kan hos lantmäteribyrån anhålla om att byrån skall förordna en diplomingenjör, som är anställd vid byrån och har till uppgift att utföra fastighetsförrättningar, att sammankalla stämman och sköta arrangemangen på det sätt som delägaren har meddelat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.