562/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 § 1 mom., 55 §, 117 § 3 mom. och 124 § lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82),

av dessa lagrum 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1993 (1355/93), som följer:

45 §

Gränserna för ett fredningsområde kan utredas vid en fastighetsförrättning som verkställs på ansökan av fiskeområdet. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och vid förrättningen skall i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen (554/95) stadgar om rågång. Kostnaderna för förrättningen betalas av fiskeområdets medel, om inte staten åtar sig att svara för dem.


55 §

Är delägarnas andelar i vattenområdet inte kända eller yppar sig vid en fiskelagsstämma oenighet om dessa, skall hos lantmäteribyrån framställas begäran om en förteckning som utvisar dessa andelar.

Har lantmäteribyrån inte en förteckning som avses i 1 mom. eller är denna bristfällig, och förutsätter uppgörande eller komplettering av förteckningen att en fastighetsbestämning som avses i 101 § fastighetsbildningslagen verkställs, skall fiskelaget för att erhålla förteckningen ansöka om en sådan förrättning. Förrättningskostnaderna för förrättningen tillämpas vad som stadgas i 212 § 2 mom. fastighetsbildningslagen.

117 §

I denna lag avses med by en vattenrättslig by enligt 2 § 7 punkten fastighetsbildningslagen.


124 §

Är det för tillämpning av 8 § 2 mom. nödvändigt att utreda vilka vattenområden som är belägna i yttre skärgården, kan ärendet utredas vid en fastighetsförrättning som verkställs på ansökan av landsbygdsnäringsdistriktet. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen skall i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen stadgar om rågång. Förrättningen verkställs på statens bekostnad. Sedan förhållandena förändrats kan gränsen för yttre skärgården ändras vid ny förrättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.