561/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) 29 och 35 §§ samt

ändras 27, 28 och 30 §§ samt 38 § 3 mom. och 66 § 2 mom.

av dessa lagrum 66 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 november 1993 (1020/93), som följer:

27 §

Uppfyller en utmålsansökan i denna lag stadgade förutsättningar, skall handels- och industriministeriet meddela beslut om läggande av ett utmål. Beslutet om läggande av ett utmål skall tillställas lantmäteribyrån, som utan dröjsmål skall utfärda förrättningsförordnande för verkställande av en utmålsförrättning.

Besvär över ett beslut som gäller utfärdande av en mutsedel, läggande av ett utmål eller förrättningsförordnande för verkställande av en utmålsförrättning utgör inte hinder för förrättningen, om sökanden yrkar på dess verkställande. Vid behov kan handels- och industriministeriet förelägga en tid inom vilken utmålsförrättningen skall verkställas. Förrättningen får dock inte avslutas, förrän besvären blivit slutligt avgjorda.

28 §

Förrättningsingenjör vid en utmålsförrättning är en diplomingenjör som avses i 5 § 1 mom. fastighetsbildningslagen. I övrigt tillämpas på förrättningsmännen vid en utmålsförrättning samt på deras beslutsfattande vad fastighetsbildningslagen (554/95) stadgar.

30 §

Angående tillkännagivandet av en utmålsförrättning gäller vad fastighetsbildningslagen stadgar om tillkännagivande av en fastighetsförrättning.

38 §

Sedan protokollet och handlingarna varit framlagda för allmänheten under stadgad tid, skall förrättningsingenjören utan dröjsmål översända dem till handels- och industriministeriet. Då utmålsförrättningen till de delar, som inte gäller ersättningen, vunnit laga kraft, skall handels- och industriministeriet göra anteckning därom i gruvregistret och till fastighetsregisterföraren sända en anmälan för införande i fastighetsregistret. Såsom bevis över gruvrätten och över dess införande i gruvregistret skall ministeriet till gruvrättsinnehavaren utfärda en utmålssedel.

66 §

Angående behandlingen vid jorddomstolen och sökande av ändring i jorddomstolens beslut gäller i tillämpliga delar vad fastighetsbildningslagen stadgar om sökande av ändring rörande fastighetsförrättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.