546/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 8 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1 och 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78), av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 juni 1988 (538/88), som följer:

8 §
Lagfart

Lagfart får inte meddelas på fång för vilket enligt denna lag fordras markförvärvstillstånd, förrän markförvärvstillstånd har beviljats eller landsbygdsnäringsdistriktet eller jord- och skogsbruksministeriet har förverkat sin inlösningsrätt eller inlösningen har förfallit. Uppvisar sökanden ett meddelande av det offentliga köpvittnet eller landsbygdsnäringsdistriktet om att markförvärvstillstånd inte behövs, är inskrivningsmyndigheten inte skyldig att undersöka om de förutsättningar för lagfart som avses i denna lag föreligger.

Då lagfart söks på ett fång som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten, utan att något sådant meddelande från landsbygdsnäringsdistriktet som avses i 1 mom. har företetts, skall för erhållande av lagfart företes ett av kommunstyrelsen utfärdat intyg eller länsstyrelsens eller högsta förvaltningsdomstolens beslut om att markförvärvstillstånd inte behövs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.