545/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 2 och 19 §§ förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. och 19 § 1 mom. förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77), av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 juli 1990 (654/90), samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet. Då kommunen utnyttjar sin förköpsrätt (förköp) anses den, sedan förköpet slutförts, vid tidpunkten för köpslutet ha trätt i stället för den i överlåtelsebrevet angivna köparen, på de vid köpet avtalade villkoren. Säljaren kan inte åberopa ett sådant köpvillkor som han inte trots uppmaning meddelat kommunen och som kommunen inte heller annars känt till när den beslutade om utnyttjandet av förköpsrätten. Kommunen intar samma ställning som köparen i förhållande till tredje man.


Kommunen kan delge säljaren en uppmaning som avses i 1 mom. även genom att sända den med posten under den adress som säljaren uppgivit för köpvittnet. Säljaren anses ha tagit del av uppmaningen den sjunde dagen efter det handlingen postades. I uppmaningen kan säljaren åläggas att inom en tid om minst två veckor meddela köpevillkoren. I uppmaningen skall antecknas den dag då meddelandet senast skall ges in.

19 §

Lagfart får inte beviljas på fastighetsköp förrän den i 9 § 1 mom. för utnyttjande av förköpsrätten reserverade tiden har löpt ut eller, om kommunen har beslutat utnyttja sin förköpsrätt, förrän det genom ett beslut som vunnit laga kraft har blivit avgjort att kommunen inte har någon sådan rätt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.