537/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Förordning om anordnande av pensionsskydd och olycksfallsskydd för idrottsmän

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare och 2 § 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring.

sådana dessa lagrum lyder, del förstnämnda i lag av den 17 mars 1995 (372/95) och det sistnämnda i lag av den 17 mars 1995 (374/95):

1 §

Om en idrottsman har kommit överens med en eller flera idrottsföreningar eller en idrottsorganisation om att idrottsmannen för idrottandet får minst 56 640 mark i skattepliktigt arvod per kalenderår, skall för honom genom försäkring ordnas skälig trygghet med avseende på ålderdom, invaliditet, olycksfall och familjeförsörjares dödsfall.

Med idrottsman avses en person som slår i avtalsförhållande till en idrottsförening eller idrottsorganisation.

2 §

De idrottsföreningar eller idrottsorganisationer som avses i 1 § är skyldiga alt ordna försäkringsskyddet.

En riksomfattande idrottsorganisation som utses av social- och hälsovårdsministeriet följer med och övervakar efterlevnaden av försäkringsplikten samt avger till social- och hälsovårdsministeriet en årlig redogörelse däröver. För ändamålet har den riksomfattande idrottsorganisaionen med idrottsmannens och idrottsföreningens eller idrottsorganisationens samtycke rätt att föra ett förenings- och idrottsmannaregister över de försäkringar försäkringsbolagen har anmält. Den riksomfattande idrottsorganisationen kan också genom teknisk anslutning få de uppgifter av försäkringsbolagen för övervakningen, om särskild överenskommelse härom ingås.

3 §

En idrottsförening eller idrottsorganisation som har försummat sin försäkringsplikt är skyldig att ersätta skada som orsakas av att det skydd som avses i 1 § saknas.

4 §

Om anordnandet av försäkringsskydd som avses i denna förordning ger upphov till oklarheter eller meningsskiljaktigheter, kan en part be den idrottens rättsskyddsnämnd som inrättats av de centrala idrottsorganisationerna och Finlands Olympiska Kommitté om ett utlåtande i frågan.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Om landets allmänna lönenivå förändras väsentligt, skall markbeloppet i 1 § 1 mom. justeras i proportion till förändringen i lönenivån.

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.