518/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Elmarknadsförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/95):

1 kap.

Elnätstillstånd

1 §

Tillstånd behövs inte för sådan elnätsverksamhet i vilken med ett elnät som en sammanslutning eller inrättning besitter endast sköts en fastighets eller en motsvarande fastighetsgrupps eldistribution.

2 §

Den som ansöker om elnätstillstånd skall fylla följande tekniska, ekonomiska och organisatoriska krav:

1) sökandens organisation skall motsvara omfattningen och arten av dess nätverksamhet,

2) sökanden skall i sin tjänst ha tillräcklig personal,

3) sökanden skall i sin tjänst ha en person som har behörighet att leda drifts- och underhållsarbeten på elutrustning samt, ifall sökanden utför planerings-, byggnads- och reparationsarbeten på elutrustning, dessutom en person som har behörighet att leda dessa arbeten,

4) sökanden skall ha ekonomiska förutsättningar att utöva en lönsam elnätsverksamhet, samt

5) sökanden skall också uppfylla övriga förutsättningar för att kunna svara för den elnätsverksamhet som ansökan gäller i enlighet med elmarknadslagen (386/95) och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om elsäkerhet.

3 §

Elnätstillstånd skall sökas skriftligen hos elmarknadsmyndigheten.

I ansökan skall anges

1) sökandens namn och hemort,

2) den firma som skall användas i elnätsverksamheten, samt

3) på vilket område sökanden vill utöva elnätsverksamhet och när avsikten är att verksamheten skall inledas.

Till ansökan skall fogas

1) om sökanden är ett bolag, andelslag eller en annan sammanslutning, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag eller en motsvarande utredning om sammanslutningen,

2) de utredningar som behövs för att förutsättningarna enligt 2 § skall kunna konstateras, samt

3) en karta över det område där sökanden har för avsikt att utöva elnätsverksamheten jämte de nätverksuppgifter som behövs.

2 kap.

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet

4 §

Tillståndshavaren skall ge kunden en offert om elöverföring när denne begär detta. Om tillståndshavaren vägrar överföra el, skall denne för kunden motivera skälen till vägran.

3 kap.

Byggande av elnät

5 §

I en tillståndsansökan som gäller byggande av elledning skall ges uppgifter om den som låter bygga ledningen och de viktigaste tekniska uppgifterna om ledningen, tidsplanen för byggnadsarbetet och kostnadskalkylen för ledningen, utredningar om hur nödvändig den är, miljökonsekvenserna och hur väl ledningen lämpar sig med tanke på markdispositionen i området samt eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för tillståndsbehandlingen.

4 kap.

Minuthandel med el

6 §

Faktureringen av minuthandeln med el skall i fråga om de kunder i förhållande till vilka minutförsäljaren inte har någon leveransskyldighet basera sig på energimätning och registrering varje timme, om inte elköparen, elförsäljarna i området och elnätsinnehavaren sinsemellan kommer överens om annat.

7 §

Det ankommer på distributionsnätsinnehavaren att skaffa, äga och installera den mätapparatur som behövs vid minutförsäljningen och överföringen av el, att kontrollera och underhålla mätapparaturen samt att rapportera mätdata till parterna i elhandeln.

Nätinnehavaren kan antingen erbjuda de tjänster som nämns i 1 mom. som eget arbete eller skaffa tjänsterna av utomstående, också av övriga parter inom elhandeln.

Också den som köper el har rätt att skaffa och äga sådan mätutrustning som avses i 6 § och som uppfyller de tekniska krav nätinnehavaren ställer.

8 §

Om avläsningen av mätapparaturen och mätarna samt om faktureringen per kund kan elförsäljaren och distributionsnätsinnehavaren komma överens i nättjänsteavtalet.

Mätningen skall organiseras så att de kostnader den medför är så små som möjligt för elköparna och elförsäljarna.

5 kap.

Tillstånd

9 §

För byggande av sådana nya kraftverk där enbart eller i huvudsak oljebränslen används och för omvandling av existerande kraftverk så att de enbart eller huvudsakligen använder sådana bränslen skall tillstånd inhämtas hos handels- och industriministeriet. Tillstånd behövs dock inte, om kraftverkets nettoeleffekt är mindre än 10 megawatt.

Till tillståndsansökan skall fogas nödvändiga utredningar för att förutsättningarna enligt 10 § skall kunna bedömas samt övriga uppgifter om projektet som ministeriet bestämmer.

Till en tillståndansökan som gäller ett sådant projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall fogas en konsekvensbeskrivning enligt nämnda lag.

I tillståndsbeslutet skall framgå hur bedömningen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.

10 §

Tillstånd som avses i 9 § kan beviljas endast i följande fall:

1) om kraftverket är avsett enbart för produktion av topp- eller reservenergi,

2) om oljeprodukter används enbart för att tända eller för att upprätthålla förbränningen av andra produkter eller om deras andel av totalenergin förblir liten,

3) om oljebränslet är en avfallsprodukt som inte kan användas effektivare för andra ändamål,

4) om leveranserna av andra bränslen inte kan säkerställas eller om användningen av dem inte kan övervägas av ekonomiska eller tekniska skäl eller av säkerhetsskäl,

5) om särskilda miljövårdsskäl kräver att oljeprodukter används i kraftverket.

11 §

För att trygga säkra bränsleleveranser kan handels- och industriministeriet som villkor för tillståndet kräva att kraftverket i fråga skall utrustas med en panna som använder två bränslen och i vilken det är möjligt att som ersättande bränsle använda ett fast bränsle.

12 §

Handels- och industriministeriet skall till Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de tillstånd som ministeriet har beviljat med stöd av 9 och 10 §§ och till anmälan skall fogas en detaljerad redogörelse för de skäl som talar för beviljandet.

6 kap.

Närmare bestämmelser och ikraftträdande

13 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

14 §

Den överföringsskyldighet som avses i 10 § elmarknadslagen gäller från den 1 november 1995. Nätinnehavaren är dock inte skyldig att ingå avtal om elöverföring som gäller effekt på mindre än 500 kilowatt per driftställe före den 1 januari 1997. Den elöverföringsskyldighet som omfattas av den leveransskyldighet som nämns i 21 § elmarknadslagen gäller från den tidpunkt då denna förordning träder i kraft.

De prissättningsprinciper som stadgas i 15 § elmarknadslagen skall iakttas från den 1 november 1995.

De verksamhetsformer som avses i 28 § elmarknadslagen skall skiljas åt senast vid ingången av det år som följer på det då denna förordning har trätt i kraft eller, om bolagets räkenskapsperiod då pågår, från ingången av följande räkenskapsperiod.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 75/405/EEG; EGT Nr L 178, 9.7.1975, s. 26

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.